D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 493_588_pix_Oldal_17_Kep_0005.jpg
C Í M 
F ő c í m : Hotel Budapest
B e s o r o l á s i   c í m : Hotel Budapest
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Kózmata
U t ó n é v : Ferenc
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
1846-1902
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-02-03
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1887. 34. évf. 35. sz. augusztus 28.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emberábrázolás
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : pavilon
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : épületkép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : liget
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : sorsjáték
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A tombola a fővárosi pavillonban
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Hiába, a fővárosi élet megragadó oldalait, kéjes izgalmait, csak a vidéki tudja élvezni igazán. Az, a mi a megszokás által lassanként unottá, közönyössé lesz, az ő fogékony lelkük előtt még az újság minden ingerével bir. Első szerelem, első párbaj, és a főváros első megpillantása! Milyen rejtélyesen édes álma az életnek mind a három. Fütyölve robog be a vonat az esti szürkület első derengésében, de már egy csodás Bejtelem ihlete ragadja a lelket magával, az a titokteljes delejes erő, mely ellenállhatlanul vonja az embert a világ nagy központjainak csábkörébe. S a mint ajkunkon még a szülő áldó csókjával, zsebünkben a tömött tárcza biztató melegével, ingadozó lábakkal, kábult fővel érintjük az igérei földét, s a felgyújtott gázlámpák tündéri ragyogásában feltűnnek a pompás paloták határozatlan körvonalai, megvilágosodnak az ismeretlen utczák közei, melyeket fénynyel s dicsőséggel népesít be lázas képzeletünk" Forrás: (Vasárnapi Ujság 1887. 34. évf. 35. sz. augusztus 28.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A pesti városliget
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1521x1043 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet