D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 493_588_pix_Oldal_16_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Karsay Sándor
B e s o r o l á s i   c í m : Karsay Sándor
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A Dunántúli Ág. Hitv. Evang. Egyházkerület püspöke
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-02-03
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : arckép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1887. 34. évf. 35. sz. augusztus 28.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Vallástörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : püspök
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : egyházi személy
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : pap
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Karsay Sándor (1814-1902)
V I A F I d : 171648688
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : egyházi hivatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Karsay Sándor Ág. Hitv. Evang. Egyházkerület püspöke
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "De a hivatal csak a kiszabott munkakört melynek mindenkor a leglelkiismeretesebb pontossággal, serénységgel és méltósággal felelt meg változtatta, de nem az egyént. Az egyén spártai egyszerűségében, híven magához, megmaradt olyannak, mint a kit a pillanat szüksége igényelt, az égő háztetőn úgy, mint a tanácskozás gordiusi csomóinak megoldásában, vagy a szószéken, a hol a pillanat ünnepélyessége által a méltóságig meghatottan, a könnyekig meghatott másokat. Szívélyes és szolgálatra kész jó barát, szerető férj, gondos apa, gyöngéd rokon, takarékos és tapintatos gazda, uton-utfélen hü atyja és bizalmas tanácsadója a népnek és szívesen látott, de soha nem hajlongó vendége az uraknak szives házigazda az előkelő vendég és a supplikáns diák irányában egyaránt, de hivatalban, a mint maga serény és pontos, szókimondó és szigorú azok iránt, a kik nem azok kedélyesen enyelgő a papi illem sértése nélkül a családi körökben, de szelleme fölényével nem hatalmaskodással uralkodó a férfiak fölött, a kik vezérletét önként keresik mindenkor szilárd és áldozatra kész hazafi, de mindenek fölött hű, lelkesült és fáradhatatlan napszámosa az egyháznak." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1887. 34. évf. 35. sz. augusztus 28.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1847-ben kinevezték egyházkerületi aljegyzővé, 1866-ban a dunántúli evangélikus egyházkerület püspökévé s 1867-ben győri lelkésszé. Rendes teendőinek végzése mellett főfigyelmét a népnevelés fejlesztésére s felvirágoztatására, a lelkész- és tanító-özvegyek és árvák teljesen elhanyagolt anyagi helyzetének jobbítására fordította. E célból az általa szervezett nyugdíjintézet alapjának növelésén Pálffy József lelkésszel legtöbbet fáradozott, úgy hogy míg az 1860 körül alig harmadfélezer forint felett rendelkezett a nyugdíjalap, a tőkéje a századfordulóra 100 000 forintot is meghaladta. Az egyházkerület iskoláinak módszeres vezetése sem kerülte ki figyelmét 1838-ban indítványba hozta a tanítói értekezletek tartását. 1895. július 7-én szembetegsége miatt körlevélben tudatta, hogy lemond püspöki hivataláról. Ő felsége előbb királyi tanácsosi címmel, majd 1887-ben magyar nemességgel tüntette ki téthi előnév adományozásával. A győri köztemetőben nyugszik, szülővárosától díszsírhelyet kapott. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia : Karsay Sándor
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 991x1153 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet