D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 493_588_pix_Oldal_05_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A nyiri pajtosok
B e s o r o l á s i   c í m : Nyiri pajtosok
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A fejedelem
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-02-02
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1887. 34. évf. 31. sz. július 31.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : történelmi elbeszélés
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : történelmi regény
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : épületkép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : tengeri hajó
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tenger
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : erőd
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : katonai létesítmény
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Konstantinápoly
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Jedikula Konstantinápolyban
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A kivánt eredmény el is lett kellőleg érve, mert Béldiék beidéztetvén, a vezér leszidta őket, ámítóknak, csalóknak nevezte, s ruháiktól, pénzüktől, megfosztva a Jedikulába záratta. Bethlen Farkas személyöket is kérte, de a porta ezt megtagadta, csapán azt engedte meg, hogy levelezéseiket átkutathassa. S most Báldire is ütött a végzet órája. A lefoglalt levelezések alapján boldog-boldogtalant elfogattak s Déva, Szamosujvár, Fogaras börtönei ismét megnépesültek. Bodola várát földig széthányták, keresve Béldi kincsét, míg Béldinét két fiával, Dáviddal és Kelemennel Szamosuj várt tartották fogságban, holott csak annyi bűne volt, hogy egyszer a fejedelemasszonyról azt mondta: Inkább szokott a Kdhez, mint a Ngodhoz. Természetesen a Béldiért kezességet vállalt urakon is jót rántottak, így gr. Csáky Istvánnén 9000 frtot, Dániel Istvánon 8000-et stb. Talán még tovább is tartott volna az üldözés, ha Béldi Pálnak 1679 végén a Jedikulában bekövetkezett halála véget nem vet mindennek. Ennek a hirtelen halálnak okát sokáig találgatták. Némelyek azt hiszik, Csáky étette meg, mint versenytársát, mások, hogy Székely László az erdélyi udvar tudtával." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1887. 34. évf. 31. sz. július 31.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A Héttorony (törökül Yedikule), Konstantinápolynak (ma Isztambul) délnyugati szomszédságában, a Márvány-tenger partján fekvő, romlásnak indult erőd hét tornyából hat teljesen leomlott, illetve lebontották. A legrégibb torony már az ókorban állott, és oly régi, mint Bizánc Theodosius római császár kettőt építtetett mellé, és a három tornyot kőfallal vetette körül. Később még 4 tornyot építettek, és innen kapta a toronycsoport az elnevezését. II. Mohamed Konstantinápoly elfoglalása után kijavíttatta a tornyokat, és nagy erőddé alakította azokat át, amely a janicsárok szállásaként, majd állambörtönül szolgált. Az idő és a földrengés a hét toronyból csak hármat kímélt meg az 1768-as földrengéskor további kettő omlott össze és csak egy maradt fenn, a 200 lábnyi magas, úgynevezett Vértorony, amelybe azelőtt az államfoglyokat, a külföldi hatalmak képviselőit és az előkelőbb származású hadifoglyokat zárták el. Később restaurálták, és ma szinte teljes egészében helyreállították. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia : Héttorony
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1404x820 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet