D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : okt9_03.jpg
 B é l y e g k é p : http://dka.oszk.hu/057900/057979/okt9_03_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : Milton
B e s o r o l á s i   c í m : Milton
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Festmény (II.) - Amphilex - blokk
M i n ő s í t ő : összefoglaló cím
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Orlai Petrich
U t ó n é v : Soma
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1822-1880
V I A F I d : 30969724
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-01-17
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : bélyeg
A   t í p u s   n e v e : festmény
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Posta, 1967
S o r o z a t : 1967. Festmény (II.) - Amphilex - blokk
T e c h n i k a : mélynyomás, keretfogazat
T í p u s : bélyeg
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A Magyar Posta Zrt. engedélyével.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magyar Posta Zrt.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Művészettörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : postabélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : festmény
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Milton, John (1608-1674)
V I A F I d : 17226855
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1967
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1967. FESTMÉNY (II.) - AMPHILEX - BLOKK
A FIP amsterdami kongresszusa és az AMPHILEX 67 bélyegkiállítás alkalmából.
Mélyny. 12 1/2 K. fog.
Á 1967. máj. 6.-1967. okt. 31.
P 280 000 fog. 8 000
2366 BI 58 2322 10 Ft Orlai Petrics Soma (1822-1880): Milton 500.- 500.-
(Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Orlai Petrich Soma magyar festő. Pesti és pápai jogászévek után Bécsben 1846-ban Ferdinand Georg Waldmüller osztrák festő iskolájába íratkozott be, majd a müncheni akadémián Wilhelm von Kaulbach német festő növendéke volt. Tanulmányait ismét Bécsben Karl Rahl osztrák festőnél folytatta, ahol az akadémikus festészet eszköztárát ismerhette meg. A szabadságharc vetett véget külföldi tanulmányainak. Hazatérése után családjával 1854-ben Pesten telepedett le és elsősorban mint portréfestő voltnépszerű. Lefestette pl. barátját Petőfi Sándort. Részt vállalat a hazai művészeti élet szervezésében, tagja volt a Nemzeti Képcsarnokot alapító egyletnek. Nemzeti szellemű, idillikus történelmi festményei révén II. Lajos holttestének megtalálása, Szent István ébredése, Perényiné a mohácsi csata után összeszedi a halottakat, Zách Felicián, Attila halála - e műfaj egyik úttörője lett. Idillikus történelmi munkáinál jelentősebbek arc- és életképei, amelyeken bátor lendületes ecsetkezelésével a festői realizmus jeles képviselője lett, mint pl. az Anyám vagy A lopott csók című művei. Üde, természet után készült tájképeket is festett. Alkotásait a művészettörténet sokáig alulértékelte. A kiegyezés után fokozatosan elszigetelődött, művészete háttérbe szorult. Életművének jelentős részét képviselik az irodalmi művekhez, elsősorban Petőfi és Vörösmarty műveihez készített illusztrációk. Az Orlai előnevet Vörösmarty Orlai című regényes történetének főhőse után vette feJ. (MNL.2002.14k.206 o., Műv.L.1967.3k.616 o.) (Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (Október) http://mek.oszk.hu/10200/10292/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Orlai Petrich Soma: Kisfaludy K. találkozása és kibékülése Kazinczyval
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1916x2159 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn