D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : okt7_11.jpg
 B é l y e g k é p : http://dka.oszk.hu/057900/057966/okt7_11_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : Farkas Ferenc saját Blüthner zongorájánál ülve
B e s o r o l á s i   c í m : Farkas Ferenc saját Blüthner zongorájánál ülve
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Jeles magyarok (V.)
M i n ő s í t ő : összefoglaló cím
A L K O T Ó 
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Dudás
U t ó n é v : László
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1935-2014
V I A F I d : 121387130
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-06-19
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : bélyeg
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Posta, 2005
S o r o z a t : 2005. Jeles magyarok (V.)
T e c h n i k a : ofszetnyomat, fésűsfogazat
T í p u s : bélyeg
C í m : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
S z e r z ő : [szerkesztő] Hevesi Erzsébet, Vermes Anna
M e g j e l e n é s : [Budapest] : [Szerk.], [2012]
T í p u s : bélyeggyűjtemény
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A Magyar Posta Zrt. engedélyével.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magyar Posta Zrt.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Ének, zene
A l t é m a k ö r : Zenetörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bélyeg
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : postabélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : zeneszerző
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Farkas Ferenc (1905-2000)
V I A F I d : 104152826
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : zongora
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 2005-2007
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 2005. JELES MAGYAROK (V.)
100 éve született Farkas Ferenc (1905-2000).
50-es ívekben nyomva, egy íven 5 vonalkód.
Ofszetny. 13 : 13 1/4 F. fog.
T: Dudás László
Á 2005. szept. 30. - 2007. dec. 31.
P 200 000 fog.
4814 5054 100 Ft Farkas Ferenc saját Blüthner zongorájánál ülve 350,- 250,-
(Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Farkas Ferenc magyar zeneszerző. 1922-27 között végezte el a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolát, melynek befejezése után a budapesti Városi Színház - ma Erkel Színház - korrepetítora és karmestere volt. 1929-31 között Ottorino Respighi (lásd IV.18.) tanítványa volt a római Santa Cecilia akadémián. 1933-35-ben Bécsben és Koppenhágában élt. 1935-től a Fővárosi Felsőbb Zeneiskola, majd a kolozsvári konzervatórium zeneszerzés tanára, majd igazgatója volt 1946-ig. 1946-48 között Székesfehérváron a konzervatórium igazgatója. 1948-tól nyugállományba vonulásáig - 1975-ig - a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola zeneszerzés tanára, tanszékvezetője volt. Műveit nem csak itthon, külföldön is gyakran bemutatták élőadásban és hanglemezen egyaránt. Gazdag életműve számos és sokféle műfajú kompozíciót foglal magában. Ismertek színpadi művei, mint opera, táncjáték, daljáték, zenés népopera, musical, balettzene stb. Zenekari művei vonós-zenekarra, kis-zenekarra. Vokális zenekari művek, kantáták, stb. Ezeken kívül számos dalsorozat, kórusművek vegyes-, férfi- és gyerekkarra, népdalfeldolgozások énekkarra kísérettel és anélkül stb. Zenéjében fontos szerepet játszott a régi magyar zene és a magyar népzene. Zeneszerzői munkássága mellett igen jelentős volt zeneszerzés-pedagógiai tevékenysége. Növendékei közül került ki a mai zenei élet fontos, különböző arculatú személyisége. Növendéke volt pl. Ligeti György, Durkó Zsolt, Bozay Attila, Szokolay Sándor, Petrovics Emil stb. (Brockhaus:Zenei L.lk.550 o., MNL.7k.693 o., 19k.3010.) (Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (Október) http://mek.oszk.hu/10200/10292/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Varga József: Farkas Ferenc
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 968x724 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn