D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : okt6_12.jpg
 B é l y e g k é p : http://dka.oszk.hu/057900/057952/okt6_12_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : Segner kráter a Holdon, szelvénnyel
B e s o r o l á s i   c í m : Segner kráter a Holdon, szelvénnyel
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Segner János András
M i n ő s í t ő : összefoglaló cím
A L K O T Ó 
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Füle
U t ó n é v : Mihály
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1914-2005
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-07-10
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : bélyeg
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Posta, 1974
S o r o z a t : 1974. Segner János András
T e c h n i k a : ofszetnyomat, fésűsfogazat
T í p u s : bélyeg
C í m : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
S z e r z ő : [szerkesztő] Hevesi Erzsébet, Vermes Anna
M e g j e l e n é s : [Budapest] : [Szerk.], [2012]
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A Magyar Posta Zrt. engedélyével.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magyar Posta Zrt.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Matematika, geometria
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : postabélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : matematikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : fizikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tudós
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Segner János András (1704-1777)
V I A F I d : 39446070
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : kráter
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1974
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1975
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1974. SEGNER JÁNOS ANDRÁS
Segner J. A. (1704-1777) születésének 270. évfordulója alkalmából. 25 bélyeget és 25 szelvényt tartalmazó ívekben nyomták. A bélyegek és a szelvények sakktáblaszerűen helyezkednek el.
Ofszetny. 11 3/4 F. fog.
T.: Füle Mihály
Á 1974. okt. 5.-1975. dec. 31.
P 735 000 fog. 5 000
2986 2985 3 Ft Segner kráter a Holdon, szelvénnyel 150,- 150,-
(Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Segner János András magyar származású német fizikus, orvos és matematikus. A jénai egyetemen orvostudományt, matematikát és fizikát tanult 1725-1730 között. Debrecenben és Pozsonyban orvosként dolgozott. Kétéves debreceni tartózkodás után Jénába tért vissza s ott az egyetem matematika professzora 1733-ban, a göttingeni egyetem matematika és fizika tanára volt 1735-ben. Leonhard Euler svájci matematikus (lásd IX.18.) ajánlására 1755-ben Halléban telepedett le és ott is az egyetem matematika és fizika professzora volt. A matematikában még egyetemista korában tette közzé a Decaertes-féle előjelszabály bizonyítását 1728-ban. Nála található meg először a valós együtthatójú polinomok helyettesítési értékének meghatározása grafikus úton. A matematikai logikában Gottfried Wilhelm Leibniz német filozófus (lásd XI.14.) nyomán továbbfejlesztette a logikai következtetések szimbólumrendszerét. Matematikai kézikönyvei a maguk idejében nagyon népszerűek voltak. A fizikában a folyadékok áramlását, a folyadékhártyák tulajdonságait, a merev testek forgómozgását tanulmányozta. Nevét az általa felfedezett és róla elnevezett Segner-kerék őrzi. Tőle származik az a fontos tétel, amely szerint minden testnek függetlenül alakjától - van három, egymást egy pontban merőlegesen metsző szabad tengelye. Fő műve A turbinaelmélet bemutatása. Elméleti és gyakorlati eredményei alapján dolgozta ki Euler a turbinák elméletét. 1748-54 között megszervezte a göttingeni egyetemi csillagvizsgáló intézetét. A matematikai meteorológia egyik megteremtője volt. Nevét viseli egy holdkráter. (Larousse 1994.3k.574 o.,Új Magy.L.1962.6k.47 o. Révai N1.16k.719 o., MNL.15k.919 o.) (Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (Október) http://mek.oszk.hu/10200/10292/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kass János: Segner János András
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2164x816 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn