D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : okt2_21.jpg
 B é l y e g k é p : http://dka.oszk.hu/057800/057892/okt2_21_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : Liszt F. fejárnyékképe
B e s o r o l á s i   c í m : Liszt F. fejárnyékképe
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Liszt Ferenc (I.)
M i n ő s í t ő : összefoglaló cím
A L K O T Ó 
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Zsitva
U t ó n é v : Szabolcs
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Bokros
U t ó n é v : Ferenc
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1891-1974
V I A F I d : 121423903
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-06-11
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : bélyeg
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Posta, 1961
S o r o z a t : 1961. Liszt Ferenc (I.)
T e c h n i k a : mélynyomás, fésűsfogazat
T í p u s : bélyeg
C í m : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
S z e r z ő : [szerkesztő] Hevesi Erzsébet, Vermes Anna
M e g j e l e n é s : [Budapest] : [Szerk.], [2012]
T í p u s : bélyeggyűjtemény
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A Magyar Posta Zrt. engedélyével.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magyar Posta Zrt.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Ének, zene
A l t é m a k ö r : Zenetörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : postabélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : zeneszerző
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : zongoraművész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Liszt Ferenc (1811-1886)
V I A F I d : 64199483
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : árnyék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : zongora
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1961
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1962
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1961. LISZT FERENC (I.)
Liszt F. (1811-1886) születésének 150. évfordulója alkalmából.
Mélyny. 12 : 11 1/2 F. fog.
T.: Bokros Ferenc és Zsitva Szabolcs (60 fill. és 2.-Ft). Bokros Ferenc
Névérték: 60 f
Á 1961. okt. 2.-1962. jún. 30.
PM 437 639 fog. 4 406
1849 1793 60 f Liszt F. fejárnyékképe 50,- 15,-
(Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Liszt Ferenc magyar zongoraművész, zeneszerző. Apai ágon elődei is a magyar állam polgárai voltak. Atyja - Ádám gazdasági tisztviselő volt Esterházy herceg birtokán, anyja - Anna Maria Leger osztrák iparoscsalád sarja. Házasságukból egyetlen gyermekük született: Ferenc. Apjától tanult zongorázni. Mint csodagyermek tűnt fel nyolcéves korában, - 1819-ben - Sopronban és Pozsonyban adott hangversenyeivel. 1820-ban a pozsonyi Eszterházy palotában Ferdinand Ries német zeneszerző virtuóz zongoraversenyével mutatkozott be. Négy magyar főúr hat évre ösztöndíjat biztosított zenetanulására. 1822-ben a család Bécsbe költözött és a támogatásnak köszönhetően Carl Czerny osztrák zenepedagógus zongora tanítványa lett, és Antonio Salieri itáliai zeneszerző pedig bevezette a zeneszerzés elemeibe. 1823. áprilisában tartott matinéján Ludwig van Beethoven (lásd III.26.) is jelen volt. 1823. őszén atyjával Párizsba költözött, ahol magánúton Ferdinando Paer olasz zeneszerző vállalta zeneszerzés-oktatását. Koncertezett Londonban, francia és svájci városokban, hangverseny kőrútjait mindenütt siker kísérte. Műsorain többnyire népszerű operákra írt ábrándjait mutatta be. 1827-től édesanyjával élt, arisztokrata családoknál volt zongoratanár. 1830-31-ben megismerte Louis Hector Berlioz francia zeneszerző (lásd III.8.) zenekari technikáját, Frederic Francois Chopin lengyel zeneszerző (lásd II.22.) zongora-költészetét és Niccolo Paganini itáliai hegedűművész hegedűsvirtuozitását. Ezt követően ismerkedett meg első nagy szerelmével Charles d'Agoult gróf feleségével Marie de Flavigny-val, írói néven Daniel Sternnel. 1835-ben Svájcban telepedtek le, szerelmükből 3 gyermek született: Blandine, aki III. Napoleon francia császár (ur. 1852-1870) utolsó miniszterelnökéhez, Emile Ollivierhez ment feleségül, Cosima, aki Hans Guido von Bülow német zongoraművésznek, majd Wilhelm Richard Wagner német zeneszerzőnek (lásd V.22.) lett a felesége, és Daniel, aki nagyon fiatalon meghalt. 1835-1839 között bejárta Svájcot és Olaszországot. A festői táj hatását Zarándokévek című zongoradarab-sorozatában örökítette meg. Az 1838-as pesti árvíz után a károsultak javára több hangversenyt adott. 1839-bern gyermekeivel visszaköltözött Párizsba. 1847-ben oroszországi hangversenykörútján megismerte az új orosz alkotói műhelyeket, valamint Kijevben későbbi élettársát a lengyel származású Carolyne Ivanovskát, aki Sayn-Wittgenstein herceg felesége volt. A zongoraművészi pályát ekkor váltotta fel zeneszerzőivel. Az 1848-tól a weimari udvari színház karmestere lett. Zeneszerzői stílusa lehiggadt, kevesebb gondot fordított a külső csillogásra és inkább a hangzásvilág megújítása érdekelte. Wagner és Berlioz zenekari stílusa hatott rá, és megteremtette az egyetlen témából kibontakozó szimfónikus költemény műfaját. Mint pedagógus, a világ minden részéből érkező tanítványait a zongora újfajta technikájával ismertette meg. A hercegné 1860-ban Rómába költözött, ahova 1861-ben Liszt követte. 1857-62 között született A Szent Erzsébet legendája című oratóriuma, melynek saját vezénylésű pesti bemutatója után, mely 1864. augusztus 15-én volt, magyar kapcsolatai újra felelevenedtek. Felkérést kapott az 1867-es I. Ferenc József (lásd XI.21.) és Erzsébet (lásd IX.l0.) koronázási ünnepi mise - Missa coronationalis - megírására. Élete utolsó évtizedeit Weimar, Róma és Pest között megosztva töltötte. A magyar kormány javaslatára 1871-től királyi tanácsosi címet és évjáradékot kapott. 1873-ban, ötvenéves művészi jubileuma tiszteletére ünnepségsorozatot rendeztek Pesten. Miután írásba foglalta a létesítendő Zeneakadémia irányelveit, az 1875-ben megalapított intézmény elnökévé nevezték ki. Fényes pályája állomásait az egy témára épült zongoraversenyek, a h-moll szonáta vagy a Faust szimfónia jelentik. Az utolsó szakaszban születtek az Elfelejtett keringők, a vad és nyers Csárdások. Jelentős művei még: zenekari művek közül az I. és II. Mefisztó-keringő, Prométheusz, Prelűdök, Hungária, Dante-szimfónia, Rákóczi-induló; zongora művek közül pl. Magyar rapszódiák, Magyar történeti arcképek; oratóriumok közül Szent Erzsébet legendája, Krisztus; egyházi zenék közül a Koronázási mise, Requiem stb. Egyénisége sokoldalú hatással volt mind a kortársakra, mind az utókorra. A XIX. századi európai zene legnagyobb hatósugarú személyiségévé lett. (Brockhaus:Zenei L.1984.2k.427 o., Larousse 1992.2k.710 o., Révai N1.12k.785 o., MNL.12k.174 o.) (Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (Október) http://mek.oszk.hu/10200/10292/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Légrády Sándor: Liszt Ferenc
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1038x792 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn