D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : okt1_12.jpg
 B é l y e g k é p : http://dka.oszk.hu/057800/057864/okt1_12_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : Groteszk temetés
B e s o r o l á s i   c í m : Groteszk temetés
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Festmények (XXI.) - Modern magyar festészet
M i n ő s í t ő : összefoglaló cím
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Bálint
U t ó n é v : Endre
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1914-1986
V I A F I d : 96317860
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Vertel
U t ó n é v : József
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1922-1993
V I A F I d : 121504429
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-06-19
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : bélyeg
A   t í p u s   n e v e : festmény
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Posta, 1989
S o r o z a t : 1989. Festmények (XXI.) - Modern magyar festészet
T e c h n i k a : ofszetnyomat, fésűsfogazat
T í p u s : bélyeg
C í m : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
S z e r z ő : [szerkesztő] Hevesi Erzsébet, Vermes Anna
M e g j e l e n é s : [Budapest] : [Szerk.], [2012]
T í p u s : bélyeggyűjtemény
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A Magyar Posta Zrt. engedélyével.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magyar Posta Zrt.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Művészettörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bélyeg
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : postabélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : temetés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : modern művészet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : groteszk
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : festmény
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1989-1991
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1989. FESTMÉNYEK (XXI.) - MODERN MAGYAR FESTÉSZET
Ofszetny. 12 F. fog.
T: Vertei József (keret)
Névérték: 10,- Ft
Á 1989. dec. 18.-1991. dec. 31.
P 269 300 fog. 4 700
4010 4058 10 Ft Bálint Endre (1914-1986): Groteszk temetés 75,- 50,-
(Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Bálint Endre magyar festőművész és grafikus. Az Iparművészeti Főiskola grafikai osztályán 1930-tól 1934-ig Helbing Ferenc festő növendéke, majd Vaszary János (lásd IV.19.) és Aba Novák Vilmos tanítványa volt. Előbb a francia Fauves-ok hatására expresszionista képeket festett, majd 1948-tól az Európai Iskola reprezentáns képviselője lett. 1957-62 között Párizsban élt, és itt készítette el A Jeruzsálemi Biblia című, Biblia-illusztrációkat tartalmazó albumát 1959-ben. Az 1960-as években a szentendrei iskola szürrealista hagyományait, elsősorban Vajda Lajos festő művészeti örökét alakította tovább. Művészetét sajátos álomszerű látásmód, látomás asszociációk, víziók variációi, a népi motívumok alkalmazása jellemezte, amely az Európai Iskola intellektuális szemléletével párosult. Példa erre a Mágikus éjjel Szentendrén vagy a Képszonettek sorozata. Fotómontázsai és az 1960-70-es évektől a pop-arttal rokon objektjei a tárgyi elemek szabad társításán alapuló ambivalens, többnyire abszurd-lírai, de mindig az esztétikummal harmonizáló tartalmakat közvetítenek. Művészetének kiemelkedő darabjai az 1980-as évek Kollázssorozatai. Önéletírásait több kötetben közreadta Hazugságok naplójából, Sorsomról van szó stb. címmel. (Larousse 1991.1k.231 o., A XX.Század Kr.1994.170 o., MNL.3k.ll o.)(Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (Október) http://mek.oszk.hu/10200/10292/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Korniss Dezső, Vertel József: Miska
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 853x1075 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn