D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 669_764_pix_Oldal_20_Kep_0003.jpg
C Í M 
F ő c í m : Telepy Károly, a képzőművészeti társulat műtárnoka
B e s o r o l á s i   c í m : Telepy Károly, a képzőművészeti társulat műtárnoka
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Ellinger Ede fényképei ubán rajzolta Angyalffy Erzsi.
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : rajzoló
B e s o r o l á s i   n é v : Angyalffy
U t ó n é v : Erzsébet
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
1861-1940
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Ellinger
U t ó n é v : Ede
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-02-05
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 33. évf. 46. sz. (1886. november 14.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Művelődéstörténet
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Művészettörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : arckép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : festőművész
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tisztségviselő
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Telepy Károly (1828-1906)
 M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Telepy Károly, a képzőművészeti társulat műtárnoka.
Ellinger Ede fényképei ubán rajzolta Angyalffy Erzsi.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Telepi Károly rendezte a társulat összes kiállításait. A rendezés alatt nem csak azt kell érteni, hogy elhelyezte szépen a beérkezett festményeket, hanem hogy be is szerezte azokat távol lakó művészektől, gondoskodott összeköttetésről s megszerezte az érintkezést jeles idegen művészékkel. Egyik sem kis feladat. A mütárlat elrendezése sem afféle képfölaggatás. A rendező az oka, ha valamelyik festmény nem tud figyelmet kelteni. Mért nem függesztették jobb helyre A képeknek megvan az a csodálatos tulajdonsága, hogy ha magasra helyezték, akkor épen alacsonyan lett volna a legjobb helye és viszont A rendező felelős, ha a képnek vevője néni akad mert ha már rossz helyen áll is az előkelő látogatókat mért nem figyelmeztette. Telepi ebben a nehéz helyzetben, folytonosan őrlő kövek közt élve, nagy önmegtagadást tanúsít. Magától nem állított ki képeket, pedig ő is aktiv művész, jeles tájfestő. Ki emlékezik, hogy Telepi évek hosszú során a kiállítók közt másképpen szerepelt volna, mint minden kép kiállítója? Csak mikor már eléggé bebizonyította, hogy senkitől nem akarja elfoglalni a jó helyet, csak akkor kezdett ő is előállani festményeivel azok aztán csakugyan a legsötétebb zugokba, kerültek, a hová mást nem mert volna tenni. Érzékeny művészek vele viaskodtak legtöbbet, okolták, szidták. Hozzá még nagyon szelid ember is. Más talán ki sem állta volna ilyen hosszú ideig. Ő ugy volt az uj generácziókkal, mint a tanító tanítványai meg-megujuló csapatjával. Minden esztendőben előre kell kezdeni. Minden kiállítás meghozza a magáét örök egyformaságban. Telepi bölcs diplomata lett. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1886. november 14.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Telepy Károly, (Debrecen, 1828. december 25. - Budapest, 1906. szeptember 30.) magyar tájképfestő.
Apja Telepi György színész, a Nemzeti Színház tagja volt, aki díszletfesétssel is foglalkozott. Telepy Károly az iskoláit Pesten végezte a kegyesrendieknél, az egyetem helyett azonban a festészeti pályát választotta és 1845-ben Barabás Miklósnál kezdte meg a rajzolás tanulását. A szabadságharc után, 1849-ben sikerült Münchenbe kijutnia, ahol szorgalmasan tanult 1851-ig ekkor a katonasorozás miatt vissza kellett térnie hazájába. Néhány hónapot Pesten töltött, majd Velencébe utazott, ahol Lodovico Lipparini vezetése mellett fejezte be tanulmányait. A lagunák városában öt esztendeig tartózkodott, majd meglátogatta Drezdát, Berlint, Münchent és miután másfél évet töltött Rómában, 1860-ban visszatért Pestre. Rövidesen, 1861-ben, a titkára lett az akkor alakult Képzőművészeti Társulatnak. Mint a társulat műtárnoka, sokat tett a kiállítások sikere érdekében. Festett arcképeket, oltárképeket, igazi tere azonban a tájképfestészet volt. Történelmi várakat, romokat festett, megörökítette a Tátrát és a Balaton-felvidéket. Hangulatos festményei országszerte nagy elismerésben részesültek. Több alkotása a Magyar Nemzeti Galériában található. Szoborportréját 1903-ban Balló Ede szobrászművész készítette el. (Forrás: wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Varga József: Telepy Károly
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Telepy Károly
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Koller : Telepy Károly, a képzőművészeti társulat műtárnoka
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 666x803 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna