D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 669_764_pix_Oldal_19_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Gróf Károlyi Tibor, a képzőművészeti társulat elnöke
B e s o r o l á s i   c í m : Gróf Károlyi Tibor, a képzőművészeti társulat elnöke
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Koller Károly fényképei után rajzolta Angyalffy Erzsi
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : rajzoló
B e s o r o l á s i   n é v : Angyalffy
U t ó n é v : Erzsébet
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
1861-1940
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Koller
U t ó n é v : Károly
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-02-05
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 33. évf. 46. sz. (1886. november 14.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1868-1918
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politikatörténet
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : arckép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Károlyi Tibor (1843-1904)
 M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : politikus
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : országgyűlési képviselő
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : főrend
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Gróf Károlyi Tibor, a képzőművészeti társulat elnöke.
Koller Károly fényképei után rajzolta Angyalffy Erzsi.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Károlyi Tibor gróf már másodelnök volt, midőn a társulat felvirágoztatása körül oly nagy érdemeket szerzett Ipolyi Arnold püspök helyébe a választmány egyhangúlag elnökké választotta. A társulat jelenlegi elnöke gr. Károlyi György grófnak, az elhunyt koronaőrnek negyedik fia, ki a budapesti egyetemen végzé jog- és államtudományi tanulmányait. A mostanit megelőző két országgyűlési ülésszakon át mint képviselő vett reszt a törvény hozás működésében, az utóbbi cziklusban 1881-ben visszavonult, azonban mint egyik legvagyonosabb magyar mágnásnak a főrendiházban ülése van. Mint kitűnő gazdát ismerik. Szabolcsi birtokain és Mácsán mintagazdaságot folytat s ezenkívül ö vezeti a család osztatlanul hagyott birtokait is. Fiatalabb éveiben, a mozgalmas idők alatt, részt vett a haza függetlenségének visszavívására külföldön szított mozgalmakban is. Tagja volt a Klapkaféle légiónak. A szabad eszmék kultusát mutatja, hogy magyarra fordította Quinet Edgárnak "Szabadság" czimü híres nagy művét. A Károlyi-család nagy levéltára becses okiratainak kiadását is ő intézte, Géresi Kálmánra bízva ezen történeti kútfői irodalmunkra fontos mű sajtó alá rendezését. Műszeretetének bizonysága a mácsai kastély, ízléses diszével és becses képgyűjteményével, melyet folytonosan gazdagít. A művészetek iránti érdeklődésének folytonos tere pedig a képzőművészeti társulat, melynek elnöki teendőit a legnagyobb ügybuzgósággal teljesíti. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1886. november 14.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Gróf nagykárolyi Károlyi Tibor politikus, országgyűlési képviselő, a főrendiház elnöke. Húsz évesen, 1863-ban testvéreivel hosszabb külföldi körutazásra indult, mely során bejárta többek között Spanyolországot is, de Afrikába is eljutott. Az osztrák-porosz háború kitörésére visszatért Európába és csatlakozott a poroszok oldalán harcoló Klapka György légiójához, ahol Klapka szárnysegédje lett. A háború után Párizsba utazott, ahonnét 1867-ben tért vissza Magyarországra. 1875-től 1884-ig országgyűlési képviselő volt a Szabadelvű Párt színeiben az első két ciklusban az orosházi, majd harmadik ciklusában (1881-1884) a pécskai kerületből. 1894-ben gróf Károlyi Tibor vezetésével társulatot hoztak létre az Ecsedi-láp lecsapolására. Ezután megválasztották a főrendiház örökös tagjává, melynek 1888. október 10-től másod-, majd 1894. szeptember 16-tól első alelnöke, majd 1898. július 17-től 1900. október másodikáig elnöke volt. 1894-ben valóságos belső titkos tanácsosi rangot is kapott. Első képviselővé választásától kezdve hat választási cikluson keresztül tevékenykedett különböző parlamenti bizottságokban, közülük is legtöbbet (három cikluson át) a közoktatásiban. A politika mellett időt szentelt a gazdaságnak és a művészeteknek is. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Gróf Károlyi György : (A család birtokában levő festmény után)
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Koller utódai : Gróf Károlyi Tibor, a főrendiház új elnöke
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 777x1005 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna