D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 377_476_pix_Oldal_23_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A forgó szél Északamerikában
B e s o r o l á s i   c í m : Forgó szél Északamerikában
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Sauk Rapids város szétdulatása
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-01-20
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 33. évf. 28. sz. (1886. julius 11.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Földtudományok, földrajz
A l t é m a k ö r : Természeti földrajz
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : természetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : ciklon
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szél
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : természeti katasztrófa
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vihar
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : gazdasági veszteség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : romos építmény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : épület
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Minnesota
G e o N a m e s I d : 5037779
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Észak-Amerika
G e o N a m e s I d : 6255149
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1886. április 14.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A forgó szél Északamerikában - Sank Rapids város szétdulatása.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Kevéssel azelőtt, ápr. 14-én délután szintén heves cyclon dúlt az Egyesült-államok egy innen jó távol éjszakfelé eső vidékén, ugyancsak Minnesota államban. Egészen váratlanul,minden előjel nélkül tört rá a vihar a kis St. Cloud városra, mintegy 100 házat elpusztított és azután még nagyobb erővel folytatta útját Sank Bapids város felé. E kis város, melynek alig 800 lakosa volt, néhány pillanat alatt csaknem egészen tönkre ment. Az első másiodperczekben a háztetők repültek fel a levegőbe, később a könnyedén épült házakat is felkapta a vihar, több száz lépésre vitte magával és a szomszéd mezökre dobta. Alig egy pár másodpercz alatt egész utczák romokká lettek. Egy patakból, mely a város közelében folyt, a forgó vihar egyes helyeken egy másodpercz alatt kiszívta az összes vizet és a fenekén levő iszapot jobbról és balról kilökte a mezőkre. Sank Rapidson kivül még Bent on County községben is nagy volt a pusztulás és többek közt egy házban lakodalmazó nép temettetett el teljesen. A forgóvihar szélessége csak 800 láb volt és hossza 11 angol mértföld, de azért csak emberéletben 72 halott veszteséget és több mint kétszáz sebesültet konstatáltak.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1886. julius 11.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Vihar után
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1389x933 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna