D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 377_476_pix_Oldal_05_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Domenichino "János Evangelistája"
B e s o r o l á s i   c í m : Domenichino "János Evangelistája"
A L K O T Ó 
S z e r e p : metsző
B e s o r o l á s i   n é v : Müller
U t ó n é v : Johann Friedrich Wilhelm
I n v e r t á l a n d ó   n é v : I
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1782-1816
V I A F I d : 281252
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Zampieri
U t ó n é v : Domenico
I n v e r t á l a n d ó   n é v : I
N é v v á l t o z a t o k : Domenichino
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1581-1641
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-01-14
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 33. évf. 24. sz. (1886. junius 13.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Vallás általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : festmény
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Biblia. Újszövetség. Jelenések könyve
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : sas
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : toll
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kehely
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kígyó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Domenichino "János Evangelistája". - Müller V. metszete.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az eszme harczosainak örök végzetét olvashatjuk e lapról, melyen a Jelenések könyve írójának, János evangélistának symbolikus madara, a sas hozza alá a fellegekből a tollat, hogy kitöltse rajta géniusának szent lelkét s az ihlett szónak ellenállhatatlan fegyverével ruházza fel az igazság rendíthetlen terjesztőjét. A kehely az asztalon, melyből kigyó tekerőzik elő, arra a legendára vonatkozik, hogy az evangélistának egy ízben mérgezett bort nyújtottak, de ő megáldva a bort, a kigyó előcsuszott belőle s elvette azzal az ital mérgét.
Igen. Ott sziszeg a gyilkos fulánk most is azok kelyhében, kik a lángoló nyelvek tüzétől szent lelkesedésre ragadtatva oszolnak a világ négy tájára hogy hirdessék a népek evangéliumát. Mérgezett bort nyújtanak ma is a nagy aspirácziók vértanúinak, de áldja meg az igazság megszentelt szava a kelyhet - s minden cseppje hűsítő nedvvé válik benne. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1886. junius 13.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Evangéliumkönyv a XII-XIII. századból
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Esztergomi evangelistarium egyik lapja. XII. század
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1037x1286 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna