D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 281_376_pix_Oldal_11_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az osztrák-magyar monarkhia irásban és képben
B e s o r o l á s i   c í m : Osztrák-magyar monarkhia irásban és képben
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A zsámbéki prépostsági templom belseje
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : rajzoló
B e s o r o l á s i   n é v : Benczúr
U t ó n é v : Gyula
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1844-1920
V I A F I d : 42581144
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-01-07
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : épületrész
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : metszet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 33. évf. 20. sz. (1886. május 16.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Muzeológia, műemlékvédelem
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : romos építmény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : épületmaradvány
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : templom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : késő román
M i n ő s í t ő : stílus
T á r g y s z ó : korai gótika
M i n ő s í t ő : stílus
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Zsámbék
G e o N a m e s I d : 3042507
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 13. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Az osztrák-magyar monarkhia irásban és képben: A zsámbéki prépostsági templom belseje
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Másik mutatványképünk egyik kiváló építészeti műemlékünket, a XIII. században, 1270 körül átmeneti stílban épült zsámbéki prépostsági templom belsejét tünteti föl Benczúr Béla rajzában.
Zsámbék a Duna jobb partján, a Buda és Esztergom közti hegyekben fekszik s már messziröl feltűnik a régi premontrei zárda és templom omladékaival. Ki építette, az az okiratokból ki nem derül, a zárda azonban már egy 1258-ik évi okmányban mint "Monasterium B. Joannis de Samboch" említtetik, mely 1295-ben a premontrei szerzet zárdái közé soroztatott. 1475-ben IV. Sixtus pápa helybenhagyásával a zárda templomával együtt a pálosoknak engedtetett. 1542-ben a törökök tetemesen megrongálták s 1763-ban a zárda és templom még megmaradt ép részét földrengés változtatta rommá. Csudálni lehet, hogy e zárda és templom falai a több mint három századon keresztül tartott pusztítás daczára mégis fennállanak s még ma is oly erősek, hogy még soká fognak az idő vasfogával daczolni. A templom a XIII. század átmeneti román ízlésében három hajóval épült, kelet felé álló félkör-alaku apsisokkal. Belső berendezése az árpádkori lébényi és szent-jáki templomokéhoz hasonló s bazilika-modorú, mely szerint a középhajó magasabb az oldalsóknál- A három hosszhajó csúcsívű keresztboltokkal, az apsisok félgömbidomú boltozattal voltak fedve.
E rom nyugati részén van a főkapuzat szép, román izlésü oszlopaival és diszítményeivel s ugyané részén két felöl két csonka torony emelkedik, melyek emeletei szintén román stylű oszlopocskák által elválasztott hármas ablaknyilásokat tüntetnek föl. A párkányzat fogas diszítményekkel és konzolákkal van ellátva, melyek még ma is meglehetős jó karban vannak. A falazat faragott kövekből áll s a vakolat rajtok még ma is oly erős, hogy egyes köveket csak a legnagyobb erőfeszítéssel lehet kifeszíteni. Fájdalom, az odavaló emberek az erőfeszítést nem sajnálták s házaik és pinczéik fölépítésére sokáig e romokból szedték a köveket. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1886. május 16.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A zsámbéki romok
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A zsámbéki templom
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Feszl Frigyes: A zsámbéki templomrom
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 937x1401 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna