D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 181_280_pix_Oldal_22_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az angol parlament Gladstone nagy beszéde alkalmából
B e s o r o l á s i   c í m : Angol parlament Gladstone nagy beszéde alkalmából
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-12-22
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : esemény
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : grafika
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 33. évf. 17. sz. (1886. április 25.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politikatörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : politikai esemény ábrázolása
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : országház
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Gladstone, William Ewart (1809-1898)
V I A F I d : 71411983
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : miniszterelnök
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : beszéd
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : parlamenti ülés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Anglia
G e o N a m e s I d : 2643743
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1886
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Az angol parlament Gladstone nagy beszéde alkalmából.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az angol lapok egyhangú tanúsága szerint soha sem volt oly nagy az érdeklődés parlamenti tárgyalás iránt, mint ápr. 8-án, midőn Gladstone benyújtotta javallatait. Habár az angol parlament ülései rendesen délután 4-5 óra között kezdődnek s ez ülés ideje sem volt korábbra téve, igen sokan jelentek meg a képviselők közül már reggel 6 órakor, hogy a szűk teremben helyet biztosítsanak maguknak - mert nincs annyi ülés a teremben, hogy mindnyájan elférjenek - s türelmesen várták meg ott az órákat.
Gladstone fél öt órakor jelent meg a málékkor zsúfolt teremben s a miniszteri padon foglalt helyet Morley János irlandi és Campbell-Bannerman hadügyi miniszterek között. Tudták mindannyian, hogy a hires miniszterelnök nagy beszedet fog mondani a javaslat benyújtásakor, de ö a legnagyobb várakozásokat is felülmúlta. Néhány perczczel belépte után, mely idő alatt a ház folyó ügyeit intéztek el, öt óra előtt huszonöt perczczel kezdett beszélni a parnellisták zajos üdvözlő éljenei között, mely idő alatt körültekintett a telt házon s azután beszélt három óráig s huszonhárom perczig egyhuzamban. S az agg államférfiú ez idő alatt teljes hevében volt, világosan, élénken, itt-ott humorral és határozottsággal beszelt s bar a ház legnagyobb része határozott ellenszenvvel fogadta a benyújtott javaslatot, kénytelenek voltak mindannyian elismerni a szónok nagy tehetségét s az általa felsorolt okok egynémelyikének fontosságát.
Képünk magyarázatára megemlítjük még, hogy a hires szónokkal szemben az ellenzék legkiválóbb tagjai ültek, Hicks-Beach Mihály, Stanley ezredes, Cross Bichard, Hamilton lord, Macdonald, Sir Cross János Balfour az elnöki székhez vezető lépcsők mellett állott, Courtneyval szemben. A miniszteri pad háta mögött ültek Hartington marquis, Sir James Henrik, Chamberlain és Sir Dilke. Bright szokott sarokülését foglalta el a második padnál. A parnellisták egy csoportban az ellenzéki sor negyedik padja körül foglaltak helyet. Mindannyi néma csendben s rendkívüli figyelemmel hallgatta a beszédei Érezték, hogy e nap s e beszéd mily nevezetes esemény Anglia történetében. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1886. április 25.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Gladstone megtámadja Disraeli első költségvetését a Parlamentben 1852-ben
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Gladstone
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1646x1114 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna