D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 181_280_pix_Oldal_15_Kep_0003.jpg
C Í M 
F ő c í m : Milan király a Bulgáriával való béke aláírásakor, a Nisi Konakban
B e s o r o l á s i   c í m : Milan király a Bulgáriával való béke aláírásakor, a Nisi Konakban
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-12-19
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : esemény
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 33. évf. 15. sz. (1886. április 11.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Más országok politikai élete
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politikatörténet
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Nemzetközi politika, szervezetek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : politikai esemény ábrázolása
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : békeszerződés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Petrović, Vukašin (1847-1924)
V I A F I d : 126278002
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Horvatović, Đura (1835-1895)
V I A F I d : 305517672
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Lesjanin, Milojko (1830-1896)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Garasanin, Milutin (1843-1843)
V I A F I d : 232793256
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Milan (Szerbia: király), I. (1854-1901)
V I A F I d : 43489054
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Szerbia
G e o N a m e s I d : 6290252
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1886. március 3.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Milan király a Bulgáriával való béke aláírásakor, a Nisi Konakban.
Lesjanin tábornok. Dr. Petrovics. Horvatovics tábornok. Petrovics pénzügyminiszter. Milán király. Garasanin miniszterelnök.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A múlt őszi rövid ideig tartó háború Szerbia és Bolgárország között a hosszú tél alatt valóságos fegyverzajos békét eredményezett. A fegyverszünet megkötése után is csaknem állandó rovat volt a politikai lapokban a balkáni kis fejedelemségek dolga, hol egyik, hol a másik akadékoskodott és még most is, midőn végre a béke a két fejedelem és a török szultán képviselője között hosszú, már-már sokszor megszakadni látszó alkudozások után márcz. 3-án megköttetett, új nehézségek támadtak, melyek közt a legnagyobb abban áll, hogy Sándor bolgár fejedelem nem akarja a keletruméliai kormányzóságot oly föltétel alatt fogadni el, hogy a kinevezés csak öt évre történjék és öt év múlva, mint azt különösen az oroszok sürgetik, a berlini békét aláirt hatalmak mindenikének joga legyen annak megújítása ellen tiltakozni.
A képünkön ábrázolt aláírás különben Nis határszéli városban történt a szerb főhadiszállása, a "konak"-ban vagyis kormányzói "palotá"-ban Az uralkodó király kíséretében jelen voltak Garasanin miniszterelnök, Petrovics pénzügyminiszter, Horvatovics tábornok s más szerb nevezetességek, kik közül bizonynyal többen lehettek olyanok is, kik a közelebb lefolyt s Szerbia nem nagy dicsőséget hozott háború megújításától épen nem irtóztak. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1886. márczius 11.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Petrorvics Vukasin, pénzügyminiszter
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : I. Milán király
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1559x1106 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna