D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 001_084_pix_Oldal_16_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : A franczia miniszterium uj tagjai
B e s o r o l á s i   c í m : Franczia miniszterium uj tagjai
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Sarrien, belügyminiszter
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-12-05
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 33. évf. 5. sz. (1886. január 31.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Magyar belpolitika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : arckép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Sarrien, Ferdinand (1840-1915)
V I A F I d : 59353231
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : miniszter
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A franczia miniszterium uj tagjai: Sarrien, belügyiminiszter.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Belügyminiszter SARRIEN lett, a ki a megelőző kabinetben a postaügyi minisztérium tárczáját viselé. Kétségtelenül köztársasági érzelmű férfiú, de hogy a köztársasági párt melyik árnyalatához szít inkább, az már kevésbbé kétségtelen. Határozottan egyikhez sem tartozik, de legtöbbször a radikálisokkal szavazott. Különben rendkívüli munkaerőnek mondják, ki minden dolgot meggyőz s a költségvetési bizottságban minden kissé nehezebb föladatot az ő nyakába varrtak, s ő megadással fogadta és megcsinálta. A franczia lapok nagyon tisztességes, becsületes és szeretetreméltó embernek jellemzik, kinek kinevezését minden franczia megelégedéssel fogadta s csak az a csodálatos, - írják, - hogy egy ily jó ember hogyan fogja magát beletalálni egy olyan társaságba, melyben több a farkas, mint a bárány. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1886. január 31.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Sarrien (ejtsd: szarrián) János Mária Ferdinánd, francia miniszter, született Bourbon-Lancyban (Saône-et-Loire) 1840 okt. 15. Jogot végzett s ügyvéd lett szülővárosában, majd ugyanott polgármester, 1876-ban képviselővé választatván, a radikális párthoz csatlakozott s több ízben miniszter volt. 1885. Brisson minisztériumában a postaügyek minisztere, 1886. a Feycinet-minisztériumban belügyminiszter és a Goblet-minisztériumban igazságügyminiszter, 1887-től 1888 áprilisig a Tirard-minisztériumban belügyminiszter volt. 1896 ápr. Faure elnök kabinetalakítással bizta meg, de ezzel a feladattal S. nem birt elkészülni, a Méline-kabinetből pedig kimaradt. (Forrás: A Pallas nagy lexikona)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Az uj franczia miniszterium
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A franczia miniszterium uj tagjai : Goblet, közoktatásügyi miniszter
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 581x654 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna