D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 001_084_pix_Oldal_14_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : A háború után
B e s o r o l á s i   c í m : Háború után
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Sebesült szerb katonák a nisi Európa-kávéházban
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-12-05
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 33. évf. 4. sz. (1886. január 24.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadsereg
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : illusztráció
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : szerbek
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : katona
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : legénység
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : háborús sebesült
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kávéház
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Szerbia
G e o N a m e s I d : 6290252
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A háboru után. - Sebesült szerb katonák a nisi Európa-kávéházban.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Ma is katonai központ Nis városa de nem az a dalos, tánczoló ifjú had tölti meg, hanem a vesztett csatákból hazajött sebesültek, kik fájdalmas sóhajaikkal, kínos nyögésükkel töltik meg a levegőt. Az a tömérdek kávéház, mely őszszel mulatókkal volt tele, most rendes tanyája sebesülteknek, hol a vörös-kereszt emberei önfeláldozással végzik közöttük az emberbaráti szolgálatot. Két nagy kávéház volt Nisben, a két fő gyülekezőhely: a "Berlin" és az "Európa". Az első a polgári, az utóbbi a katonai dignitásoknak volt állandó tanyája. Nappal tele volt az "Európa" tisztekkel este azonban, mikor a cseh női zenekar rázendíté a sok tarka nótát, bejöttek a legénységi állomány gazdagabbjai is. Ilyenkor a kávéház óriási termei szűkeknek bizonyultak, alig lehetett bennök mozogni. Ilyenkor körülfogták a tekeasztalt, megrakatták itallal és dalolták a himnuszt torkuk szakadtából. Hiába próbált a zenekar egy-egy Strausz-féle walczert a lelkes szerb bakák addig tomboltak, míg újból és újból nem ismételték a himnuszt. Csupán akkor engedtek a zenekarnak, ha a kolo hangjaira gyújtott. Milyen sivítás, ujjongás meg zsivió hangzott végig a termeken! A kik fel tudtak állani, felálltak és egymás derékszijját megragadva, úgy járták a kólót. A kik ülve maradtak a lábukkal vagy a sarkantyú pengésével ütötték hozzá a traktust.
Ott van még a glavna uliczán az "Európa", s képünk épen azt az első szobát ábrázolja, a hol rendesen esténként tánczolni szoktak. Rám, ki tanuja voltam a zajos víg jeleneteknek, véghetetlen fájdalmas benyomást gyakorol e kép. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1886. január 24.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Biczó Géza: A háború előtt : Szerb katonák a táborban
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1645x969 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna