D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 001_084_pix_Oldal_07_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Új-évi elszegődés
B e s o r o l á s i   c í m : Új-évi elszegődés
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-12-03
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 33. évf. 2. sz. (1886. január 10.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Ünnepek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : illusztráció
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emberábrázolás
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : rokokó
 M i n ő s í t ő : stílus
T á r g y s z ó : újévi szokás
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : cseléd
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : háztartási alkalmazott
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : gyógyszerész
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : munkaerő-alkalmazás
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : felvétel
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Új-évi elszegődés.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : De nemcsak a cselédeknél, sok más különböző professziójú embereknél is az új-év a szegődtetem ideje, és ez a nevezetes aktus minden időben elég ünnepélyes mozzanatokban bővelkedett arra nézve, hogy hálás tárgyúl szolgáljon a festő ecsetjére, így abban a rokokko-korban is, melyből ma közlött képünk véve van. Az a fiatal gyógyszertári laboráns, ki valószínűleg most teszi első lépését a világban, röstelkedve morzsolgatja kalapját az ajtófél mellett, hol podgyásza is lerakva várakozik, nemcsak azért, mert érzi az első bemutatás ünnepélyességét, hanem meglehet azért is, mert a princzipális fiatal menyecske-feleségének rajta feledt tüzes szemei perzselön sütnek rá. A mi bizony imponálóbb körülmény, még magának az öreg urnak összeránczolt szemöldökénél is. Mert a vén tudós tudni látszik, hogy a tekintély fegyelmezi a fiatal lelket, s azért szigorú méltósággal töri fel az ajánló levelet, melyet valamely régi iskolatársa küldhetett, pártfogásába ajánlva a fiút. Megkönnyíti a méltóság kifejezését az asztal ebédutáni kinézése, mely a jól lakott kényelem megelégedettségével mosolyog a jövevény felé. Még a földön ugrándozó szajkó is kíváncsi szemekkel méregeti az érkezőt, kinek töprengő arczán meglátszik a gond, hogy vájjon milyen eredménye lesz az ajánlkozásnak. Higyjük a legjobbat. Az egyik erősség már bizonyos, hogy be van véve, s ez az asszony hajlandósága, ezen át nem nehéz az öreg úr szivéhez is eljutni, söt idővel, ki tudja ? tán még a provisoratushoz is. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1886. január 10.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Linek Lajos: 1858. UJ-ÉV NAPJÁN
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1691x1256 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna