D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : ifjusag_vh_0066.jpg
C Í M 
F ő c í m : Dankl Viktor tábornok, a kraszniki győző
B e s o r o l á s i   c í m : Dankl Viktor tábornok, a kraszniki győző
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : digitalizálta
B e s o r o l á s i   n é v : Vidiné Réfi
U t ó n é v : Erzsébet
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-04-23
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2014-04-03
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Az ifjuság és a világháboru
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Az ifjúság és a világháború : 1914-1916 : a világháború története az ifjúság számára
S z e r z ő : Seress Imre
M e g j e l e n é s : Budapest : M. Keresk. Közl. Hírl. és Könyvkiadó, 1916
T í p u s : könyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-ShareAlike 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politikatörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : első világháború
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Dankl, Krasnik Viktor von (1854-1941)
 M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : portré
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : katonatiszt
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : fénykép
 M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1914-1918
 M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Lengyelország
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Dankl Viktor tábornok, a kraszniki győző. A rábízott hadsereggel már a háború elején megverte az oroszokat és kóstolót adott nekik, hogy mi fog rájuk következni. Mikor az olasz háború kitört, Dankl Viktor a tiroli hadsereg parancsnokságát vette át.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Ebben a nagyszerű ütközetben a magyar és osztrák csapatokat Dankl tábornok vezette, akiről eddig nem sokat tudtunk. De Hindenburgról sem hallott eddig senki : a tábornokokból csak a harctéren lesznek hadvezérek. Nem minden tábornokból, csak azokból, akik hadvezéreknek születtek. Mert az egyik tábornok nagy hadsereget is tud vezetni, a másik csak kisebb csapatokat. A kraszniki csata volt az első nagyobb ütközet, amelyben a magyar ezredek résztvettek és ők szerezték meg a diadalt. Maga Dankl tábornok beszélte, hogy minden katonája meg-érdemelte volna a vitézségi aranyérmet." (http://mek.oszk.hu/12700/12700/pdf/12700_01-1.pdf)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az 1914. júliusi mozgósítás során Dankl lovassági tábornokot nevezték ki az cs. és kir. 1. hadsereg parancsnokává, amely az I., V. és X. hadtestekből állt. A XIV. hadtestet József Ferdinánd főherceg altábornagynak adta át. Az 1. hadsereget az orosz frontra, Közép-Galíciába vezényelték, Krakkó és a San folyó között foglaltak állást. Dankl jobb szárnyán Auffenberg gyalogsági tábornok 4. hadserege. Bal szárnyán, a Visztula túlsó partján Kummer tábornok népfelkelő hadteste és a német Woyrsch gyalogsági tábornok népfelkelő hadteste állt, akiknek eredeti feladata egy oroszellenes lengyel felkelés megszervezése volt. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Dankl Viktor tábornok
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Seress Imre: Az ifjuság és a világháboru
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 605x601 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet