D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : nov7_05.jpg
 B é l y e g k é p : http://dka.oszk.hu/056900/056907/nov7_05_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : Münnich Ferenc
B e s o r o l á s i   c í m : Münnich Ferenc
A L K O T Ó 
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Oláh
U t ó n é v : György
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-05-20
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : bélyeg
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Posta, 1986
T e c h n i k a : ofszetnyomat, fésűsfogazat
T í p u s : bélyeg
C í m : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
S z e r z ő : [szerkesztő] Hevesi Erzsébet, Vermes Anna
M e g j e l e n é s : [Budapest] : [Szerk.], [2012]
T í p u s : bélyeggyűjtemény
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A Magyar Posta Zrt. engedélyével.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magyar Posta Zrt.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politikatörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bélyeg
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : postabélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kommunizmus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : miniszterelnök
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Münnich Ferenc (1886-1967)
V I A F I d : 71454273
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1986-1988
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1986. MÜNNICH FERENC
Münnich F. (1886-1967) születésének 100. évfordulója alkalmából.
Ofszetny. 12 1/4 : 11 1/4 F. fog.
T.: Oláh György
Á 1986. nov. 14.-1988. dec. 31.
P 822 300 fog. 4 800
3799 3846 4 Ft Portré 50.- 10.-
(Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Münnich Ferenc magyar politikus. Seregélyesi, majd Tokaj környéki állatorvos fia. Kolozsvárott szerzett jogi diplomát. 1910-ben behívták katonának és 1915 őszén orosz hadifogságba esett és a tomszki tiszti hadifogolytáborba került. Itt ismerkedett meg a szocializmus, a szociáldemokratizmus fogalmával, majd 1917-től a kommunista párt tagja lett. Az orosz polgárháborúban ezredparancsnok, 1919-ben a Tanácsköztársaság idején Magyarországon "komisszár", majd a Tanácsköztársaság bukása után illegális kommunista volt Nyugat-Európában, Bécsben. 1922-től a Szovjetunióban élt, és a Sarló és Kalapács felelős szerkesztője volt. A spanyol polgárháborúban 1936-39-ben hadosztályparancsnok helyettes, hadosztály-vezérkari főnök, később a 11. nemzetközi brigád parancsnoka volt. 1939 elején Franciaországba menekült, ahol internálták. 1940. novembertől ismét a Szovjetunióban élt. A német támadás 1941. június 22-én történő megindulása után partizán kiképző tiszt, 1942-től a Moszkvai Rádió magyar osztályának főszerkesztője volt. 1945-ben tért vissza Magyarországra. Előbb Pécs főispánja, 1946-49-ben altábornagyi rangban budapesti rendőrfőkapitány volt. A koncepciós perek idején külföldön - Szófiában, Moszkvában, Ulanbatorban, Belgrádban - diplomáciai feladatokat látott el. 1956 nyarán tért haza. 1956. október 27. és november 4. között a Forradalmi Munkás- Paraszt Kormányban a fegyveres erők minisztere, belügyminiszter, majd a miniszterelnök első helyettese volt. Nevéhez fűződik a Magyar Forradalmi Honvéd Karhatalom és a Munkásőrség felállítása. 1958-61 között miniszterelnök, majd 1965-ig - nyugdíjazásáig - államminiszteri posztot töltötte be. 1956 novemberétől az MSZMP Intéző Bizottságának, Politikai Bizottságának, és haláláig a Központi Bizottság tagja volt. (Évfordulók '86.316 o., A XX.Század Kr.1994.984 o., MNL.13k.410 o.) (Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (November) http://mek.oszk.hu/10200/10292/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Vagyóczky Károly: Erdei Ferenc
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 633x882 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn