D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : nov6_04.jpg
C Í M 
F ő c í m : Teleki Sámuel
B e s o r o l á s i   c í m : Teleki Sámuel
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Expedíció, térkép
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Varga
U t ó n é v : Pál
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-05-28
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : bélyeg
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Posta, 1987
S o r o z a t : 1987. Teleki Sámuel
T e c h n i k a : ofszetnyomat, fésűsfogazat
T í p u s : bélyeg
C í m : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
S z e r z ő : [szerkesztő] Hevesi Erzsébet, Vermes Anna
M e g j e l e n é s : [Budapest] : [Szerk.], [2012]
T í p u s : bélyeggyűjtemény
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A Magyar Posta Zrt. engedélyével.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magyar Posta Zrt.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Utazás általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : postabélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : felfedező utazás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : utazó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Teleki Sámuel (1845-1916)
V I A F I d : 72216666
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1987
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1988
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : 1989
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1987. TELEKI SÁMUEL
(1845-1916)
Afrikai expedíciója 100. évfordulója alkalmából.
Ofszetny. 12 F. fog.
T.: Varga Pál
Á 1987. jún. 10.-1989. dec. 31.
P 1 107 300 fog. 4 700
3859 3905 4 Ft Expedíció, térkép 50,- 10,-
(Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Teleki Sámuel magyar Afrika-utazó, felfedező. A göttingeni és a berlini egyetemen állam- és gazdaságtudományt , mellette ásványtant, geológiát és földrajzot tanult. Katonai szolgálata után 1881-től országgyűlési képviselő volt, és baráti kapcsolatba került Rudolf trónörökössel (1858-1889), akit utazásaira elkísért. 1885-86-ban készült fel egy nagyobb kelet-afrikai vadász- és felfedező útra. 1886 őszén érkezett Zanzibárba. 1887 januárban Ludwig von Höhnel sorhajóhadnaggyal (1857-1942) egy 250-300 fős karaván élén a tanzániai Panganiból kiindulva Kenya északi részének ismeretlen területeire utazott. Mazinde érintésével 1887. április 12-én érkeztek a Kilimandzsáróhoz, melyet a csoportból elsőként jutott fel a hóhatárig. 1887. októberben karavánjával Taveta városon át a Baring-tói felé indultak. 1888. áprilisban két nagyobb tavat fedeztek fel, melyeket Rudolf- (Turkana) és Stefánia-tónak (Chew Bahir) nevezett el. Útjukon állattani, növénytani, néprajzi és geológiai megfigyeléseket végeztek. Ők voltak a tudományos fényképezés úttörői. A Teleki által felfedezett működő tűzhányónak Höhnel adta a Teleki-vulkán nevet. 1888. novemberben tért vissza a partvidékre, ahonnan 1889. tavaszán tért vissza Magyarországra. 1893-ban Indonéziában a Nagy- Szunda-szigeteken és Elő-Indiában járt. 1895-ben megpróbálta megmászni a Kilimandzsárót, de a csúcsig nem jutott fel. 1904-ben a Magyar Tudományos Akadémia tiszteletbeli tagjává választotta. Nevezetes utazásait Höhnel írta meg két kötetben, A Rudolf- és Stefánia-tavakhoz és Teleki Sámuel felfedező útja Afrika egyenlítői vidékein 1887-1888-ban címmel. (Révai Nl.18k.91 o., MNL.17k.281 o.) (Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (November) http://mek.oszk.hu/10200/10292/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Czina Tivadar: Teleki Sámuel érem
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1033x757 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn