D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : nov3_09.jpg
 B é l y e g k é p : http://dka.oszk.hu/056800/056832/nov3_09_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : Budavár visszavétele
B e s o r o l á s i   c í m : Budavár visszavétele
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Festmények (XXV.) - Moholy Nagy László és Bernáth Aurél
M i n ő s í t ő : összefoglaló cím
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Benczúr
U t ó n é v : Gyula
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1844-1920
V I A F I d : 42581144
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Zsitva
U t ó n é v : Szabolcs
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-05-29
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : bélyeg
A   t í p u s   n e v e : festmény
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Posta, 1986
S o r o z a t : 1986. Budavár visszavétele
T e c h n i k a : ofszetnyomat, fésűsfogazat
T í p u s : bélyeg
C í m : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
S z e r z ő : [szerkesztő] Hevesi Erzsébet, Vermes Anna
M e g j e l e n é s : [Budapest] : [Szerk.], [2012]
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A Magyar Posta Zrt. engedélyével.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magyar Posta Zrt.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Művészettörténet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1527-1790
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bélyeg
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : postabélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : történelmi esemény ábrázolása
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : történelmi festmény
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1986-1988
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1986. BUDAVÁR VISSZAVÉTELE
A vár törököktől való visszafoglalásának 300. évfordulója alkalmából.
Ofszetny. 12 F. fog.
T.: Zsitva Szabolcs (keret)
Á 1986. szept. 2.-1988. dec. 31.
P 1 937 300 fog. 4 800
Á 1995. szept. 18.-1997. dec. 31.
3789 3836 4 Ft Benczúr Gyula (1844-1920): Budavár visszavétele 100,- 30,-
(Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Benczúr történelmi kompozíciója a 19. századi magyar történeti festészet utolsó nagy összefoglalása, olyan főmű, amely összegezte a műfaj tanulságait, s egyben lezárta a történeti festészet lehetőségeit is. A nemzeti múlt lelkes átélésének és képszerű láttatásának igénye a 19. század nagy romantikus kompozícióihoz kapcsolja a művet. A szereplők egykorú portrék alapján történő megfestésében, a kompozíció kimerítő kutatásokon alapuló történeti hitelességében azt a tántoríthatatlan valósághoz kötöttséget ismerjük fel, ami a historizmus sajátja. A fegyverekben, ruhákban, zászlókban s egyéb kellékekben az ostromnak emléket állító 1886-os történeti kiállítás tárgyait ismerhetjük fel. Benczúr képe - ha úgy tetszik - nem más, mint a korszaknak az 1686-os ostromról összegyűjtött tudásának foglalata. A mű sajátos ünnepélyessége, az igazi "akció", a narratív és érzelmi feszültség hiánya, a diadalmas hősök bizonyos passzivitása ugyanakkor már azt a hősnélküliséget vetíti előre, ami a történeti festészet válságáról vall, s amivel igazán csak a századfordulónak a műfajt megújítani szándékozó új nemzedéke volt kénytelen szembesülni. A hatalmas képet Budapest székesfőváros rendelte meg a művésztől Buda töröktől való visszafoglalásának (1686) kétszázadik évfordulójára. A kép végül csak az 1896-os millenniumi ünnepségekre készült el. A festmény hazai megbecsültségét növelte, hogy az 1900-as párizsi világkiállításon Grand Prix-vel jutalmazták. (Forrás: mng.hu)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Benczur Gyula: Budavár visszavétele 1686-ban
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1925x1001 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn