D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : nov2_14.jpg
 B é l y e g k é p : http://dka.oszk.hu/056800/056820/nov2_14_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : Erzsébet híd
B e s o r o l á s i   c í m : Erzsébet híd
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Erzsébet híd blokk - L
M i n ő s í t ő : összefoglaló cím
A L K O T Ó 
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Füle
U t ó n é v : Mihály
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1914-2005
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-05-28
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : bélyeg
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Posta, 1964
S o r o z a t : 1964. Erzsébet híd blokk - L
T e c h n i k a : mélynyomás, túlfogazásos keretfogazat
T í p u s : bélyeg
C í m : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
S z e r z ő : [szerkesztő] Hevesi Erzsébet, Vermes Anna
M e g j e l e n é s : [Budapest] : [Szerk.], [2012]
T í p u s : bélyeggyűjtemény
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A Magyar Posta Zrt. engedélyével.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magyar Posta Zrt.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Út- és vasútépítés
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bélyeg
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : postabélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : híd
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : függőhíd
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1964-1965
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1964. ERZSÉBET HÍD BLOKK - L
Az Erzsébet híd megnyitása alkalmából.
Mélyny. 11 Túlfogazásos K. fog. és 11 K. fog.
T.: Füle Mihály
Á 1964. nov. 21 .-1965. febr. 28.
PM 172 010 fog. 2 881
2111 BI45 2078 10 Ft Erzsébet híd 600,- 600,-
(Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : AZ Erzsébet-híd híd az Eskü-tér és a Döbrentei tér között épült, ezért korábban Eskü-téri híd néven is emlegették. Nevét az 1893 évi XIV. törvénycikk rendelte el. Tervezésére nemzetközi pályázatot írtak ki, de a beérkezett 43 terv egyikét sem fogadták el. A terveket végül a Kereskedelmi Minisztérium Dunahíd-osztálya, Czekelius Albert készítette Kherndl Antal műegyetemi tanár elméleti munkája alapján. 1897-1903 között épült. 1903.október 4-én adták át a forgalomnak Ferencz József jelenlétében. A két pillér közötti távolsága 290 méter, a világ legnagyobb nyílású közúti lánchídja volt akkor. A teljes hossza 378,6 m, szélessége 18 m, melyből a kocsiút 11 m volt. A híd elsőként biztosította a két part között a villamosközlekedést, mely 1914. augusztus 14-én indult meg. A hídon átkelőknek hídpénzt kellett fizetni, melynek összege 2 krajcár volt. A hídpénzt később az őszirózsás forradalom törölte el. A II. világháború során tönkrement hidat - a régi pillérek felhasználásával - a Sávoly Pál vezette munkaközösség tervei alapján építették újjá 1961-64 között. Az újjáépült Erzsébet-híd hossza 380 méter, szélessége 27,5 méter. A forgalomnak 1964. november 21-én adták át. (Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (November) http://mek.oszk.hu/10200/10292/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Vertel József: Erzsébet híd
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2273x1154 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn