D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 477_572_pix_Oldal_15_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Sötét lapok
B e s o r o l á s i   c í m : Sötét lapok
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A fegyház és lakói
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-01-03
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Újság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1885. 32. évf. 33. sz. augusztus 16.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Jogtudomány, bűnözés
A l t é m a k ö r : Büntetésvégrehajtás
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : fogda
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : fegyház
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : büntetés-végrehajtó intézet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : börtön
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Szlovákia
G e o N a m e s I d : 3057568
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Illava
G e o N a m e s I d : 3059796
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A illavai országos fegyház
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Szörnyű dolgokat beszélt el ez öregről kísérőm. Jelenleg, ugy monda, büntetésből van magánzárkában, a világosság megvonása fölösleges nála, mert vak. E vén bűnös a legveszedelmesebb vadállatnál vadabb lelkületű szörnyeteg. Néhány hét előtt a fegyház orvosát akarta meggyilkolni boszuból, mert az orvos kiutasította a kórházból, hová azért csempészte magát, mert ott jobb az étkezési rend. Elég furfangos volt az öreg fegyencz terve. Valahogy szerzett egy kést és azt napokig titkon élesité ételes bögréjén. Azután fogfájást színlelt és ugy vezettette magát, zsebkendőjét két kézzel szájához tartva, fájdalmas nyögések közt az orvos elé. Jobb kezében volt az éles kés a kendőben elrejtve. Szándéka az volt, hogy az orvos hasát végig hasítja, midőn az fogát vizsgálja." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1885. 32. évf. 33. sz. augusztus 16.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A váczi uj fegyház
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1624x1293 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet