D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 477_572_pix_Oldal_09_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Magyar Archeologiai Kongresszusból
B e s o r o l á s i   c í m : Magyar Archeologiai Kongresszusból
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-01-02
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1885. 32. évf. 32. sz. augusztus 9.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Régészet
T é m a k ö r : Pedagógia, nevelés
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emberábrázolás
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Lipp Vilmos (1835-1888)
 M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : régész
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : igazgató
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : pedagógus
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kanonok
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
 M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Lipp Vilmos
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A Vasmegyei Közlöny utján, mely szintén Lipp alapítása, már 1871-ben oda hatott, hogy a megyében múzeum-egylet létesüljön, mi az ő fáradhatlan buzgalma folytán csakhamar létesült is, s ma az a vidéki muzeumok között oly előkelő állást foglal el, hogy Trefort közoktatásügyi miniszter figyelmét is felkölté, ki Lippet tanulmányi czélból 1876-ban hosszabb olaszországi útra küldé. Mint a keszthelyi gymnázium igazgatója, hivatalos kötelességei mellett fokozatos kedvvel foglalkozik régészeti tanulmányokkal, s Keszthely környékén ásatásokat eszközöl. Itt ritka szerencse is koronázta fáradozásait egy páratlan gazdagságos terjedelmes nép vándorláskori temetőre találva, melynek kincsei a magyar nemzeti múzeum népvándorláskori gyűjteményeit gyarapították. A temetkező helyről Lipp 303 rajzzal ellátott alapos tanulmányt is irt. Lipp Vilmos mint a vidéki tudományos mozgalmak egyik vezetője, megyéje szellemi színvonalának emelése körül is érdemeket szerzett magának." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1885. 32. évf. 32. sz. augusztus 9.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1858-1859-ben Keszthelyen tanárkodott, 1860-ban Szombathelyre helyeztetett át. 1868 októberében tanári vizsgát tett latin, görög és német nyelvből. 1878-ban bölcseleti doktorrá avatták. 1861-ben felszentelték. 1880 elején Keszthelyre ment igazgatónak. Az archaeológiai és philológiai társaság választmányi tagja volt. A régészet iránti hajlamot benne is Rómer Flóris ébresztette, amidőn őt Szombathelyt többször fölkeresve, a vidék római emlékeit együtt kutatták. A Vasmegyei Közlöny útján, mely szintén Lipp alapítása, már 1871-ben a megyei múzeumegylet létrejöttét szorgalmazta. Trefort Ágoston közoktatásügyi miniszter figyelmét is felkeltette, aki Lippet tanulmányi célból 1876-ban hosszabb olaszországi útra küldte. Hivatalos kötelessége mellett fokozatos kedvvel foglalkozott régészeti tanulmányokkal és Keszthely környékén ásatásokat folytatott, ahol egy páratlan gazdagságú és terjedelmű népvándorláskori temetőre bukkant, amelynek leleteit a Magyar Nemzeti Múzeum népvándorlási gyűjteményébe küldte. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia : Lipp Vilmos
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 766x820 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet