D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 381_476_pix_Oldal_19_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : A történeti kongresszusról
B e s o r o l á s i   c í m : Történeti kongresszusról
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Ellinger
U t ó n é v : Ede
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
1840?-1920
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-12-23
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1885. 32. évf. 28. sz. július 12.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Vallástörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Ipolyi Arnold (1823-1886)
 M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : püspök
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : pap
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : emberábrázolás
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : egyházi személy
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : főpap
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : egyházi elit
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
 M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Ipolyi Arnold
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A magyar történelmi társulat elnökei, Ipolyi Arnold beszterczebányai püspök, báró Kemény Gábor közlekedésügyi miniszter és Pulszky Ferencz, a nemzeti muzeum igazgatója, valamint a társulat tevékeny titkára s mozgató szelleme, Szilágyi Sándor, az egyetemi könyvtár nagy érdemű igazgatója, nagy buzgalommal végezték az általok összehívott kongresszus előmunkálatait, szemelték ki a szakosztályok elnökeit és előadóit, készítették el a tárgyalási programmot s osztották ki a munkát s e helyes előkészületekkel biztosították már eleve a kongresszus sikerét." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1885. 32. évf. 28. sz. július 12.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A Magyar Tudományos Akadémia 1858. december 15-én választotta levelező tagjának (rendessé 1861. december 20-án lett). E közben (1860) Bartakovics Béla egri érsek Törökszentmiklósra nevezte ki plébánosnak és ez évben pápai tiszteletbeli kamarás lett. Közelebb jutva a fővároshoz, élénk részt kezdett venni az akadémia munkálataiban és az archeológiai bizottság megválasztotta előadójává. 1862-ben Kubinyi Ferenc és Henszlmann Imre társaságában Konstantinápolyba utazott, ahol sikerült a Corvina-könyvtár maradványait fölfedezni. 1863-ban egri kanonok lett, 1864-ben pedig a királyi dániai északi archeológiai intézetnek Kopenhágában, a morva-sziléziai császári és királyi társulat históriai osztályának és a tartományi rendek levéltári intézetének tagja. 1865-ben teológiai doktor, 1867-ben borsmonostori apát, a Kisfaludy Társaságnak, tagja, a germán nemzeti múzeum választmányának és az osztrák birodalmi geológiai intézetének levelező tagja. Ez évben a magyar történelmi társulat megalakításában nagy része volt és annak kezdetén harmadik, 1877-től második és 1878-tól első elnöki tisztét viselte. (Forrás:wikipedia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Ipolyi Arnold
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 895x1034 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet