D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 381_476_pix_Oldal_16_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A házi ipar a kiállításon
B e s o r o l á s i   c í m : Házi ipar a kiállításon
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Csángó-szobákon
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-12-23
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1885. 32. évf. 27. sz. július 5.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Néprajz, antropológia
A l t é m a k ö r : Magyar néprajz
T é m a k ö r : Könnyűipar, vegyipar
A l t é m a k ö r : Textil- és ruházati ipar
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : belső épületrész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kézműipar
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : textiltechnológia
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : textilszövet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : bútor
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Az országos kiállításról - Aldunai csángó szoba
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Belsö berendezésben ugy a hétfalusi, mint az aldunai csángó szoba, meglehetősen hasonlitnak egymáshoz, s más magyar parasztok lakószobáihoz. Agy, asztal, falócza, tulipános pad a ruhanemüek tartására, továbbá képek, tükrök és ablakok, ez utóbbiak az ugynevezett merende ruhákkal s mindannyian tiló-leveles piros és kék szövetekkel díszítve, szintoly szövetből az ágynemüek is, melyeket maguk készítenek a tiló-leveles szövetből, s melyeknek egymásra halmozott sokasága az ágyat gyakran a mennyezetig emeli fel, ugy, hogy az főékessége lesz a szobának, főkép egész speczialitásnak nevezhető vánkoscsúcs-diszitéseivel, a széles ki-varrásokkal melyek a vánkos mindkét felén látható. A fogason, a falakon és a kendőszegen érdekes korsók és czifra tálak lógnak nagyrészt barcza-ujfalusi készítmények, köztük az elmés szerkezetű bűvös korsó, továbbá szőttes kendők, meg a könyökös és a lajbi-bunda. Két cserge (pokrócz), gyapjúból fonva, festékes, vagy kigyós, fedi a falóczát és a nyugágyot, mig a szék kis virágossal, az asztal pedig szőtt csángó abroszszal van letakarva." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1885. 32. évf. 27. sz. július 5.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A székes-fehérvári kiállítás
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1767x1163 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet