D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 381_476_pix_Oldal_13_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az angol kormányválság
B e s o r o l á s i   c í m : Angol kormányválság
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-12-23
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1885. 32. évf. 26. sz. június 28.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Kormányzat, parlament
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : kormány
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : angolok
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Anglia
G e o N a m e s I d : 2643743
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Gladstone bukása. - A június 9-iki szavazás az alsóházban
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Csodálni lehetett, hogy Gladstone bukása olyan későn következett be, holott politikájának nem egy olyan bűne volt, a mely önmagában is elég lett volna oknak, hogy angol parlament azonnal elejtse. Mert tény az, hogy annyi megaláztatásnak miniszter még nem tette ki Angliát, mint Gladstone, kormányzatának rövid öt éve alatt. Kezdetben mindjárt azzal kellett oda állania a kormányrúd mellé, hogy az ellenzéki pártvezér korában mouarkhiánk ellen szórt sértő ki-fakadásaiért ünnepélyesen és forma szerint bocsánatot kellett kérnie. Aztán az Egyiptom elleni expediczióval elidegenítette Angliától a már korábban is sokat bántalmazott Törökországot, Angliának a keleti kérdésben az orosz ellen e leghívebb, legmegbízhatóbb szövetségesét. De nem csak Angliát, hanem Francziaországot is, melylyel közösen kezdte meg az akcziót, de mely fölháborodással utasította vissza azt, hogy Alexandria bombáztassék a mit az angolok mégis megtévén, az egész világ megbotránykozását hivták ki magok ellen ok nélküli barbárságukkal." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1885. 32. évf. 26. sz. június 28.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Az angol választási mozgalmakból: Falusi politikusok
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Az új angol kormány tagjai
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1074x1459 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet