D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 381_476_pix_Oldal_01_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Szász Domokos erdélyi református püspök
B e s o r o l á s i   c í m : Szász Domokos erdélyi református püspök
A L K O T Ó 
S z e r e p : rajzoló
B e s o r o l á s i   n é v : Biczó
U t ó n é v : Géza
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1853-1907
V I A F I d : 105144898625950291213
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-12-08
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1885. 32. évf. 24. sz. június 14.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Egyháztörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : egyházi személy
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : püspök
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : református egyház
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Szász Domokos (1838-1899)
V I A F I d : 121463650
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Szász Domokos, az erdélyi ref. egyházkerület püspöke
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Szász Domokos élete pályájának ismertetésénél ama közleményt veszszük alapul, mely a Protestáns Naptára mult évi folyamában megjelent. E forrás szerint Domokos gondos magán neveltetés után 1851-ben lépett be a marosvásárhelyi ref. főtanodába, hol 1853-ban, 15 éves korában tette le az érettségi vizsgát. Fiatal kora miatt ekkor még nem kezdhetve meg a felsőbb tudományok hallgatását, pár évet testvérbátyjánál, Szász Károlynál töltött, ki ekkor kezdi vásárhelyi pap volt. 1855-ben a kolozsvári papnöveldébe lépett s 1859-ben tette le a papi szigorlatot. Még ez évben Nagy Péter kolozsvári pap segédül vette maga mellé s az egyházközség a következő óv tavaszán rendes papjává választotta. Beköszöntő beszédét megtartván, egyházközsége engedélyével külföldre utazott s egy évig a heidelbergi egyetemen több hírneves tanár theologiai és bölcsészeti előadásait hallgatta azután Francziaországban, Svájcz-ban és Németországban körutat tett s meglátogatta a nagyobbhirü egyetemeket" (Forrás: Vasárnapi Ujság 1885. 32. évf. 24. sz. június 14.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Szász Domokos : Erdélyi 1892. évi fényképe / fényképész Erdélyi
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1000x1479 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet