D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 427.jpg
 B é l y e g k é p : http://dka.oszk.hu/005600/005651/427_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : A vegyes házakból származott királyok nemzedékrendje
B e s o r o l á s i   c í m : Vegyes házakból származott királyok nemzedékrendje
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : V. Modenai ág
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S o r s z á m : 1
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2008-10-26
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2003-07-10
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be került.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : muzeális dokumentum
A   t í p u s   n e v e : családfa
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : A magyar nemzet története
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : A magyar nemzet története
S z e r z ő : Szalay József
M e g j e l e n é s : Budapest : Arcanum Adatbázis Kft., 2002
E r e d e t i   I S B N : 963 9374 26 1
T í p u s : szakkönyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Arcanum Adatbázis Kft.
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : családfa
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : dokumentum
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : levéltári irat
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A vegyes házakból származott királyok nemzedékrendje.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : IV. Béla (1235-1270) N. Mária, Lascaris Tódor nikeai császár leánya.; V. István (1270-1272) N. Kun Erzsébet; IV. v. Kun László (1272-1290) Mária F. II. (Sánta) Károly nápolyi király; Martell Károly N. Klemenczia Habsburgi Rudolf leánya; I. Károly (1308-1342) N. 1. Katalin Mária Kázmér tescheni herczeg l. 2. Beatrix VII. Henrik római császár l. 3. Erzsébet Lokietek Ulászló lengyel király leánya; 3. Károly; 3. László I. v. Nagy Lajos (1342-1382) N. Erzsébet István boszniai fejedelem leánya; Katalin; Mária (1382-1395) F. Zsigmond magy. kir.; Hedvig F. Jagelló Ulászló lithván herczeg, majd lengyel kir. Ennek 2. neje Mária Vilmos czillei gr. leánya; 2. I. Ulászló (1440-1444); Kázmér N. Erzsébet Albert, m. kir. és német császár l.; 3. Endre N. Johanna; Károly (Martell); 3. István N. Margit IV. Lajos német kir. l.; János; Róbert nápolyi király N. Jolánta; Károly N. Valoisi Mária; Károly; I. Johanna nápolyi királyné F. 1. Endre magyar királyfi; Mária F. Károly durazzói hg.; János durazzói herczeg N. Ágnes; Károly N. Mária Róbert kir. unokája; Margit F. II. v. Kis Károly; Róbert; Lajos N. Mária, Sanseverinoi Róbert l.; II. v. Kis Károly † 1386 N. Margit; László, nápolyi kir. s magy. trónkövetelő; II. Johanna; Anna F. Rasztiszláv orosz, majd mácsói herczeg; Kunigunda F. II. Ottokár cseh király; II. Venczel cseh király N. Judit, Habsburgi Rudolf leánya; (III.) Venczel (1301-1304) magyar és cseh király N. Viola, tescheni-herczegnő; Erzsébet F. János, luxemburgi hg. és cseh király; IV. Károly császár N. 1. Blanka, Károly valoisi gróf leánya 2. Anna, Rudolf pflazi választó fejedelem leánya 3. Anna, schweidnitzi herczegnő 4. Erzsébet, Bogiszláv stettini herczeg leánya; 1. Margit, N. Lajos magyar király jegyese.; 3. IV. Venczel császár; 4. Zsigmond (1387-1437) 1. Mária, magyar királynő 2. Borbála, Harmann czillei gróf l.; 2. Erzsébet F. Albert, osztrák herczeg, magyar király és német császár (1437-1439); György; Anna F. Vilmos meisszeni herczeg; Erzsébet F. Kázmér lengyel király; V. László (1452-1457) II. Ulászló (1490-1516) N. Anna, foixi herczegnő; II. Lajos (1516-1526) N. Mária spanyol-osztrák herczegnő; Anna F. I. Ferdinánd osztrák herczeg utóbb magyar király (1526-1564); Kázmér; János Albert; Sándor; Zsigmond N. 1. Borbála Szapolyai István leánya 2. bona Glaeazzo János milanoi herczeg leánya; 2. Zsigmond; 2 Izabella F. Szapolyai János (1526-1540) erdélyi vajda, utóbb magyar király.; 2. Katalin; 2. Anna; Frigyes; V. László (1452-1457); Erzsébet F. Henrik bajor herczeg; Ottó (1305-1308); István;
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Szalay József: A magyar nemzet története. - A vegyes házakból származott királyok nemzékrendje. A Hunyadi-család nemzékrendje.
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1624x969 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : kevéssé tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Gáspár Marcsi
S z e r e p   /   m i n ő s é g : ellenőrzés
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer