D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 185_280_pix_Oldal_02_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az angol-orosz viszály képekben
B e s o r o l á s i   c í m : Angol-orosz viszály képekben
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-12-02
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1885. 32. évf. 12. sz. márczius 22.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Ázsiai országok történelme
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Abdul Wahab
 M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : kormányzó
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : államfő
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Perzsia
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Abdul Wahab khán Khorasszán tartomány kormányzója
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Azon előkelő egyének közül, kiknek részéről perzsiai útja alatt az angol expediczió oly előzékeny fogadtatásban részesült, mi is bemutatjuk háromnak arczképét. Abdul Wahab khán, Asef-ed-Doweh ő excellencziája a perzsiai Khorasszán tartomány kormányzója. Mikor az afghán határbizottság székhelyére, Mesédbe érkezett, ő tiszteletükre kertjében pompás sátrakat rögtönzött és saját szakácsát bizta meg, hogy az utasoknak reggelit készítsen. Ez alkalommal egy jó zenekarról is volt gondoskodva, mely európai és perzsa zenedarabokat játszott. Abdul Wahab khán Sirazba való, Perzsiába, hol családja előkelő helyet foglal el. Teheránba jőve, a külügyi hivatalnál kezdte el pályáját, majd Eest kormányzója lett, a mikor a Nuszired-Dowleh czimet is fölvette." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1885. 32. évf. 12. sz. márczius 22.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Abd-ul-Aziz khán
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 392x384 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet