D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 089_184_pix_Oldal_21_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A padisa kaftánja
B e s o r o l á s i   c í m : Padisa kaftánja
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Visszaemlékezés Mészáros Lázárra
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Teleki
U t ó n é v : Sándor
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1821-1892
V I A F I d : 73471593
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-12-02
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1885. 32. évf. 11. sz. márczius 15.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Mészáros Lázár (1796-1858)
V I A F I d : 30341313
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : miniszter
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hadügy
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : honvédelem
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Mészáros Lázár
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "1858. évnek őszén levelet kaptam tőle New-Yorkból, melyben azt irja: Amerikai polgár vagyok s megszabadultam tanítványomtól, kinek ostobaságánál csakis az én türelmem nagyobb. Jövő héten indulok Liverpoolba, néhány nap pihenni fogok, s kiheverem a tengeri betegséget. Már is émelyeg a gyomrom. Onnan sürgönyözni fogok: mondja lady Langdalenek, hogy kegyes meghívását köszönettel fogadom. Nagy szükségem van ápolásra és egy kevés jóllétre. Elejébe mentem Liverpoolba. Egészen ki volt merülve, külön coupéba ágyat vettettem számára, lefektettem, és ugy szállítottam Eywoodba. Gondosan ápoltuk, anyósom gondozta, kényeztette. De ő napról napra gyengült. Ö is érezte és tudta állapotát s minden félelem és irtózás nélkül nézett a halál elébe, mint egy igazi filozóf katonához illik." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1885. 32. évf. 11. sz. márczius 15.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Mészáros Lázár hadügyminiszter tábornokká nevezi ki Damjanich János ezredest / szerző Mészáros Lázár
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 965x1019 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet