D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 089_184_pix_Oldal_01_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A magyar történeti életrajzokból
B e s o r o l á s i   c í m : Magyar történeti életrajzokból
A L K O T Ó 
S z e r e p : metsző
B e s o r o l á s i   n é v : Zündt
U t ó n é v : Matthias
I n v e r t á l a n d ó   n é v : I
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1498-1572
V I A F I d : 95781326
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-11-28
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1885. 32. évf. 6. sz. február 8.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1527-1790
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Irodalomtudomány általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : hadvezér
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Zrínyi Miklós (1508-1566)
V I A F I d : 44290030
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : költő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 16. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Zrínyi Miklós
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A Történeti Életrajzok második füzetének fényes kiállítása az elsőjét jóval fölülmúlja. Szinnyomatban és metszetben közölt képei bármely hasonnemü, külföldi munkának díszére válnának. A sok kép közül ez alkalommal kettőt mutatunk be olvasóinknak I. Ferdinándét, a Habsburg-házból első magyar királyét, és a szigetvári hős Zrinyi Miklósét. I. Ferdinándnak egykorú művészektől több képe maradt fenn. Az itt közölt Lautensack rézmetszetének kicsinyített másolata. Zrinyi Miklós arczképének rézmetszete az egykorú Zund Mátyástól Nürnbergben készíttetett. Ez, valamint első Ferdinánd arczképének itt közölt metszete, a bécsi udvari gyűjteményekben találhatók." Forrás: (Vasárnapi Ujság 1885. 32. évf. 6. sz. február 8.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Zrínyi Miklós, a szigetvári hős / rajzoló Pauler Gyula
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 793x1160 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet