D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 001_088_pix_Oldal_22_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Huszár műterme
B e s o r o l á s i   c í m : Huszár műterme
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-11-24
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1885. 32. évf. 5. sz. február 1.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : lakóépület
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kerítés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : lovas kocsi
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : utcakép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : ház
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kert
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Huszár műterme a Bajza-utczában a Sugárut mellett
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "S mig ez gyönyörködtette kivül, az alatt bent is szaporodott a háznép. Évről-évre jobban benépesült a gyermekszoba a földszinten így hitta a műtermét tréfálózva. Igaz, hogy lakói kőből, agyagból voltak, de csak nekünk voltak azok kőből, ő neki magának élni látszottak, beszéltek hozzá és ö beszélt hozzájuk. A vidor czimbora csak nevetett, mikor pirongatták, miért: nem alapit családot, minek él agglegényes ridegségben egyedül? Csodálkozva rázta dús gesztenye fürtös fejét. Hogy élne ő egyedül? Mikor neki van a legjobb társasága az országban. A terem közepén ott áll a tündérszép Vénus, kecses idomaival, akis Ámor pajkoskodik a vállán. Balról Trefort miniszter morfondirozik. Talán azon töpreng, nem felejtett-e ki valamit a költségvetésből. Jobbról az öreg Pulszky gunyoros arcza bukkan elő, a túlsó szögletben a mulató betyár duhajkodik széles jó kedvében. Amott meg a Deák fönséges arcza tűnik elő. Hatalmas idomainak miután szétszedve, mint egy romokban heverő kolossz. Ni ez meg ott Jókai Mór, kedves humor játszik az ajkai körül. Mintha azon gondolkodnék, hogy mégis szép lesz, ha az öreg ur ott áll majd a Ferencz József-téren, hátat fordítva a szabadelvű klubnak." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1885. 32. évf. 5. sz. február 1.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Huszár Adolf műterme
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1301x906 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet