D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 001_088_pix_Oldal_15_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Vas Gereben
B e s o r o l á s i   c í m : Vas Gereben
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : 1823-1867
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : grafikus
B e s o r o l á s i   n é v : Pollák
U t ó n é v : Zsigmond
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1837-1912
V I A F I d : 144155096
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-11-24
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1885. 32. évf. 4. sz. január 25.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Média, tömegkommunikáció
A l t é m a k ö r : Írott sajtó
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Magyar irodalom története
T é m a k ö r : Jogtudomány, bűnözés
A l t é m a k ö r : Büntetésvégrehajtás
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Vas Gereben (1823-1868)
V I A F I d : 36952007
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : író
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : újságíró
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : értelmiség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kulturális foglalkozás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ügyvéd
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A jogi tanfolyam végeztével hazautazott Egerszegre, hol apja időközben kasznári állást kapott. Ezután joggyakornok lett Esterházy herceg főügyészénél Sopronban. 1846-ban jurátus Pesten. Már ekkor a pesti lapokba is írt és Pozsonyba az országgyűlésre ment fel. Ez év végén Vahot Imre meghívta a Pesti Divatlaphoz e lapba és az Életképekbe novellákat és szatirikus rajzokat írt, a Jelenkorba újdonságokat népies lírája s eredeti ötletei népszerűvé tették de kissé el is kapatták. 1847-ben ügyvédi vizsgálatot tett és oklevelében Radákovits névvel szerepel. Ez év végén Győrbe ment és ott ügyvédkedett 1848-ban a Népbarát c. népies lap szerkesztésével bízta meg a kormány. (Vast a kormány sokszor titkos politikai megbízásokban is használta.) Még ebben az évben megnősült, Győr legszebbnek mondott lányát hódította meg. Nemsokára megszületett első gyermekük is. (Forrás: Wikipédia)
K é p a l á í r á s : Vas Gereben
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A kedvező fogadtatás, melyben dolgozatai részesültek, nagyobb munkák megírására serkenti. Ki annyi jeles apróságot tudott öszeirni, annak nem lehet nehéz ez apróságokból egy nagyobb müvet összeállítani tán igy gondolkozott, midőn 1855-ben regénysorozatának tervével foglalkozott. S ha nem gondolkozott igy, regényei és korrajzai mutatják, hogy igy tett. A nagyszámú és kétségtelenül érdekes adatok, melyeket hányattatásai, bujdosása és önkéntes kóborlásai közben összegyűjtött, öszszehordva vannak inkább regényében, mint feldolgozva. Összetévesztette s felcserélte a czélt az eszközzel. Egy-egy regényében annyira összetorlódnak az adomák, mulattató epizodok, hogy a mü meséje tűnik föl másodrendű dolognak és azt hiszszük, hogy a mese van az adomák és élezek kedvéért. Igaz, hogy ezek nagy része kitűnő: ötletei eredetiek, hasonlatai meglepők, magyarsága, ha pórias is néha, de sohasem mesterkélt és oly zamatos, mint kevés próza-írónknál: ámde mindezek nem nyújtanak kárpótlást a mese hiányos szerkezetéért. Sőt mi több : a vig elemeknek e túlságos felhasználása unalmassá is válik. A ki sok édességet élvez, annak az édesség végre émelygőssé lesz." (Forrás:Vasárnapi Ujság 1885. 32. évf. 4. sz. január 25.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Vas Gereben arczképe
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1015x1187 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet