D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 001_088_pix_Oldal_09_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Pusztán
B e s o r o l á s i   c í m : Pusztán
A L K O T Ó 
S z e r e p : rajzoló
B e s o r o l á s i   n é v : Wagner
U t ó n é v : Sándor
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1838-1919
V I A F I d : 17990535
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-11-24
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1885. 32. évf. 2. sz. január 11.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Néprajz, antropológia
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : puszta (település)
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szántóföld
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : táj
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : életmód
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : pásztor
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : gémeskút
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : lovas
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : gyermek
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : népi kultúra
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Nyári éj a pusztán
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Nyári hőségben, midőn a tanyák feketéllő füstje alant gomolyg, mintha lomhán akarna végig heveredni a levegőben, a birkanyáj széledezve kóstolgatja a száraz füvet s meg megnyikorg a kutgém fája a perzselő nap sütésében: ismeretlen vidéken, idegen ég alatt honnan veszi magát az a két torul metszett alak, teljes fölszerelésben, még a szűr is hátukon, mintha rájok nézve nem is volna a napnak heve, a déli sugaraknak melege? Vagy tán még egy kissé nagyobb hőség űzi őket arról felől, a merről jöttek? Meglehet, mert legalább az egyiknek hóka lova horkolva bicczenti meg a fejét a fáradságtól, mig a másik, veszélyt sejtve, türelmetlenül kapálózik a rövid megállásra, melyre kénytelenek, hogy megkérdezzék a gyanútlan bojtárfiut, merre hamarabb az ut. A nagy figyelemből, melylyel az útbaigazítást hallgatják, kitűnik, hogy ő kelmök aligha rossz fát nem tettek a tűzre s most a perzekutor a nyomukban, s ha mihamarabb biztos helyre nem érnek, lesz hadd el hadd. így is leolvasható különben arczukról a szegénylegénység keserves kenyere." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1885. 32. évf. 2. sz. január 11.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A magyar puszta
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1670x1083 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet