D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 001_088_pix_Oldal_05_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Fejérváry Gábor
B e s o r o l á s i   c í m : Fejérváry Gábor
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : 1780-1851
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : metsző
B e s o r o l á s i   n é v : Böhm
U t ó n é v : Farkas
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-11-24
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1885. 32. évf. 1. sz. január 4.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Régészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Fejérváry Gábor (1780-1851)
V I A F I d : 76282205
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : archeológia
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : régészet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tudós
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : történeti segédtudomány
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 18-19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Fejérváry Gábor
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Fejérváry a Pulszky-ház első emeletét is valódi tündérpalotává, műizléssel rendezett gazdiig múzeummá alakította át. Az ablakokra német üvegfestéseket akasztott a XVI. és XVII. századból, gyönyörű jávorfa-szekrényekben állította föl görög, római és középkori műemlékeit egy régi, sötét nagy lomtárt fölülről világíttatott meg s azt a Parthenon-dombormüveknek Böhm, a Bzepesváraljai születésű hires vésőművész által készített utánzataival díszítette, az egyik oldalfalat betöltötte könyvtárával, a másikat széles üvegszekrény foglalta el, melyben etruriai s nagy-görögországi disz-edényeit helyezte el. Tanulságos és elvezetés társalgás folyt e termekben, mely hogy egyhangúvá ne váljék, Fejérváry 1834-ben ismét nagyobb tanulmányútra vitte magával unokaöcscsét. Bejárták Ausztriát, Németországot, Belgiumot, majd átmentek Angliába, Irlandba, onnan vissza Hollandiába, a Bajna vidékére, aztán Francziaországba, Parisba, hol Fejérvárynak tömérdek tudós, műárus, gyűjtő ismerőse volt." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1885. 32. évf. 1. sz. január 4.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az egyik legjobb állapotban fennmaradt mexikói kódexek egyike, amely egyben a pre-kolumbián művészet egyik legkiemelkedőbb darabja egyben. A kódex megtalálásáról nem tudni semmit. Nevét Fejérváryról kapta részben, akinek a birtokában volt, majd Joseph Mayer (1803-1886) brit régész megvásárolta tőle. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia : Fejérváry Gábor
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1185x1607 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet