D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 001_088_pix_Oldal_01_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Pulszky Ferencz
B e s o r o l á s i   c í m : Pulszky Ferencz
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : 1834-1884
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : metsző
B e s o r o l á s i   n é v : Doby
U t ó n é v : Jenő
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
1834-1907
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-11-23
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1885. 32. évf. 1. sz. január 4.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politikatörténet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : államférfi
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : történész
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : politikus
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : régész
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Pulszky Ferenc (1814-1897)
 M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
 M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Pulszky Ferenc
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "De bár munkássága oly sokoldalú mint szelleme, fő-tudománya mégis az maradt, melyben legelső föllépése történt, ezelőtt ötven évvel: az arkhaeologia, a régiségtan. Ha valakire alkalmazható a franczia közmondás : on revient toujours á ses prémiers amours Pulszkyra bizonyára alkalmazható az. S nemcsak véletlen történt, hogy ö e tudomány művelésével kezdte pályáját s ehhez maradt leghívebb. A gyermekkori benyomások a legerősebbek s az az irány, melyet a szellem legelőször kap, legállandóbb marad. Pulszky pedig ezt az irányt anyai nagybátyjától, az öreg Fehérvárytól kapta, a ki a régiségek s műtárgyak szenvedélyes gyűjtője, alapos ismerője és búvára s műértő bírálója vala, s ez akkoriban nálunk felette ritka kedveletet fogékony unokaöcscsébe is már korán átplántálta. Pulszky tudományos pályájától azért nem is választható el az öreg Fehérváry emléke s igen is helyén van, hogy a jubileumra készült albumban az ünnepeltnek sikerült rézkarcz-arczképe mellett, a Fehérváry hasonló kivitelű arczképe is esti lámpája mellett ülve s öblös tajtékpipájából füstölve helyet foglal" (Forrás: Vasárnapi Ujság 1885. 32. évf. 1. sz. január 4.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Pulszky Ferenc
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia : Pulszky Ferenc
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1052x1835 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet