D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 585_680_pix_Oldal_21_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Gróf Batthyány Lajos özvegye
B e s o r o l á s i   c í m : Gróf Batthyány Lajos özvegye
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : 1815-1888
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : rajzoló
B e s o r o l á s i   n é v : Barabás
U t ó n é v : Miklós
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
1810-1898
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-11-22
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1888. 36. évf. 40. sz. október 7.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Házasság, válás
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emberábrázolás
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Batthyány Lajosné Zichy Antónia (1816-1888)
 M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : feleség
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : özvegy
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
 M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Gróf Batthyány Lajosné, Zichy Antónia grófnő
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A gazdasszonyok országos egyesületének megalakulása volt a legelső mozgalom, mely ébredező életről adott tanúságot a halálra sebezett nemzetben. A magyar nők kezdtek az önkényuralom minden életet elnyomó napjaiban alkotni legelőbb. S e mozgalomnak sikerrel kellé járnia, hiszen a szent gyanánt tisztelt nő állt annak élén, a kit nem bánthattak azok, a kik már egyszer kihívták fejökre a világ megvetését azzal a bántalommal, melyet rajta elkövettek. A czél, a melyre az egyesület alakult, szintén nem volt olyan természetű, a mely kifogásra nyújthatott volna ürügyet. A jótékonyságot hatalmi szóval betiltani még a barbár erőszaknak sem szabad büntetlenül. A magasztos lelkű aszszony megtalálta azt az utat, melyen a halálra szánt nemzetnek uj életre keltése veszély és koczkázat nélkül volt megkísérthető." (Forrás:Vasárnapi Ujság 1888. 36. évf. 40. sz. október 7.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A szabadságharc kitörésekor Batthyány a horvátok ellen fegyvert fogott, nemzetőrnek állt. 1848. június 13-án a Vas Megyei Nemzetőrség zászlaját Antónia avatta fel. Ennek az eseménynek az emlékét őrzi a Batthyány-kastély falán elhelyezett emléktábla. Férjével tartott Pestre, ahol a nép sáncokat épített a közelgő Windischgrätz ellen, majd beállt földet talicskázni. 1849. január 9-én, a húgánál, Karolinánál töltött vacsora közben tartóztatták le férjét, akkor Antónia még azt hitte, hogy hamarosan szabadon engedik férjét. Batthyány fogsága alatt hetente kétszer látogathatta meg, s a gyermekeiket is bevihette. 1849. szeptemberében kötél általi halálra ítélték, Antónia utoljára október 4.-én láthatta férjét, másnap Batthyány-t kivégezték és Antóniának el kellett hagynia Pestet, majd az országot is. Ekkor Genfbe utazott, majd később visszatért Magyarországra, ahol 1859-ben részt vett az ifjúság által szervezett gyászmisén a vértanú Batthyányért, akit titkon befalaztak a ferencrendiek sírboltjába. 1870. június 9-én kibontották a befalazott holttestet és méltóképpen temették el.(Forrás:wikipedia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Barabás Miklós rajzaiból : Gróf Batthyány Lajosné, Zichy Antónia grófnő / rajzoló Barabás Miklós
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 928x1249 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet