D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 489_584_pix_Oldal_23_Kep_0004.jpg
C Í M 
F ő c í m : Vadnay Lajos
B e s o r o l á s i   c í m : Vadnay Lajos
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : 1805-1888
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-11-20
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Újság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1888. 35. évf. 34. sz. augusztus 19.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Jogtudomány, bűnözés
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politikatörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emberábrázolás
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Vadnay Lajos (1805-1888)
 M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : bíró
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : képviselő
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : államférfi
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. sz.
 M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Vadnay Lajos
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Később abból a grófból jó magyar ember lett. A mozgalmak idején Miskolczon is volt egy kis hajlam a zsidó-hajszára, mit ismét Vadnai Lajos hiusita meg már a csirájában, elmondva, hogy a szabadságot, melyet kivívtunk, nem szabad bemocskolnunk embertársaink üldözésével. A szabadság-harez alatt a megyei honvédelmi bizottság buzgó jegyzője volt s mikor aztán a fegyverlerakás szomorú ideje bekövetkezett, a hatalom akkori emberei elzárták minden működéstől, s a tudományok müvelésében és a gyümölcsészettel való foglalkozásban keresett vigasztalást. Midőn a Bach-korszak évtizede elmúlt s a legelső országgyűlést összehívták: Miskolcz éjszaki kerülete ép ugy egyhangúlag választá meg országgyűlési képviselőnek, mint a déli kerület az ösz Palóczy Lászlót. S egyhangúlag választák meg a koronázó országgyűlésre is. A Deák-párt hive volt s buzgón működött az akkor legfontosabb bizottságokban s néhány magvas beszédet is mondott. Az 1869-diki választáskor néhány szónyi kisebbségben : maradván a balközép jelöltjével, Kun Jánossal szemben: Horváth Boldizsár miniszter akkor a legfőbb ítélőszék rendes bírójának nevezte ki." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1888. 35. évf. 34. sz. augusztus 19.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Vasárnapi Ujság
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 819x1155 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet