D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 489_584_pix_Oldal_08_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Edison uj beszélő-gépe
B e s o r o l á s i   c í m : Edison uj beszélő-gépe
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-11-19
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1888. 35. évf. 31. sz. julius 29.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Elektrotechnika, elektronika
A l t é m a k ö r : Ipartörténet
T é m a k ö r : Gépészet, automatizálás
A l t é m a k ö r : Ipartörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : belső épületrész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Edison, Thomas Alva (1847-1931)
V I A F I d : 66552944
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : feltaláló
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : találmány
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : műszaki foglalkozás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : fonográf
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Amerika
G e o N a m e s I d : 6252001
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : 20. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Edison tökéletesített phonographia bemutatva a kristálypalota hírlapírói karzatán a Handel-ünnep alatt
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Edison találmányának londoni ügynöke, Gourand ezredes jun. 25-én egy szűkebb körnek bemutatta saját lakásán a javított phonographot, 29-én pedig a hírlapíróknak s a nagy közönségnek a kristálypalotában. Az előbbi alkalommel a megjelent vendégek Edisonnak tiz nappal előbb mondott szavait hallgatták meg, mert a phonogram-ot (igy nevezte el az újonnan javított gépet) még június 16-án adták fel New-Yorkban rendes postahajóra. A második esetben a kristálypalotában előadott Izrael Egyptomban czímü zeneköltemény egyes dallamait hallgatták meg, melyek a hírlapírók karzatára egy nagy csövön át gyűjtettek össze. 4000 énekes hangja, a zenekar, orgona, mind itt csoportosult össze a gépben s a mily tisztán hallották az előadás alatt, ép úgy hallhatják évek múlva." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1888. 35. évf. 31. sz. julius 29.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Már 12 éves korában a vasúton kezdett dolgozni: újságokat, ételt árult. Az egymaga írt, szerkesztett és nyomtatott újságja jövedelmét fordította kísérleteire. Távírászként kezdett foglalkozni a távíró tökéletesítésével (1868). 1876-ban fölállított laboratóriumában kb. ezer szabadalmat kísérletezett ki és lett ezáltal a világ legtermékenyebb feltalálója. Szénpormikrofonjával megnövelte a Bell-féle telefon hatótávolságát (1876). 1878-ban szabadalmaztatta a mechanikai hangíró és visszajátszó eszközt, a hengeres fonográfot. 1879-ben föltalálta a szénszálas izzólámpát. 1882-ben üzembe állította a világ első villanytelepét New Yorkban. Mozgóképvetítőt szerkesztett (1889), és tökéletesítette a lúgos nikkel-vas (NiFe) akkumulátort. Munkatársai közé tartozott (többek közt) Puskás Tivadar és későbbi nagy ellenfele, Nikola Tesla is. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Edison műhelyében
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1125x642 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet