D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 489_584_pix_Oldal_06_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A pécsi székesegyház külseje
B e s o r o l á s i   c í m : Pécsi székesegyház külseje
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Zelesny
U t ó n é v : Károly
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1848-1913
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-11-19
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1888. 35. évf. 31. sz. julius 29.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Vallástörténet
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : székesegyház
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : székesegyház
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : templom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : épület
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : templom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : udvar (telekrész)
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Pécs
G e o N a m e s I d : 3046526
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A pécsi székesegyház déli oldala
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A Pécsett közelebb restaurált székesegyház nemcsak a magyar, hanem az egyetemes műépítészeinek is monumentális alkotása. Múltjáról azonban, fájdalom, ma még alig tudunk többet, mint a mit nagytudományu leirója, Henszlmann Imre összehasonlítások utján és a stil sajátosságaiból meg tudott állapítani. Ő nem ad igazat azon hagyománynak, mely a mostani dom építését Péter királyunknak tulajdonítja. Szerinte a régi dom 1064-ben teljesen leégett és alapfalai a püspöki palotától a mostaninak déli kapujáig terjedtek. A mostani templomnak alapköve pedig a XII. századnak legfeljebb utolsó vagy utolsó előtti tiz évében, valószínűleg 1187 és 1219 közt tétetett le, míg szobormüvei még későbbiek Czobor Béla máskép vélekedik. Ő Péter királynak (1038-41) tulajdonítja az építés megkezdését, ki a középkor szokása szerint az általa épített templomot választá nyugvó helyéül. A kérdés semmiesetre sincs eldöntve, s tán nem is lesz, míg a szerencsés véletlen valamely oklevelet nem hoz erre nézve napvilágra." Forrás: (Vasárnapi Ujság 1888. 35. évf. 31. sz. julius 29.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Székesegyház, Pécs / fényképész totokutyi
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1276x974 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet