D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 489_584_pix_Oldal_01_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Dr. Balogh Kálmán
B e s o r o l á s i   c í m : Dr. Balogh Kálmán
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : 1835-1888
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-11-19
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1888. 35. évf. 30. sz. julius 22.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Orvostudomány, állatorvostan
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T é m a k ö r : Pedagógia, nevelés
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : tanár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : pedagógus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Balogh Kálmán (1835-1888)
V I A F I d : 121516577
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : orvos
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Dr. Balogh Kálmán
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Tanári működése az ifjabb nemzedék tudományos nevelésére sikeres, a folyton előre törekvésre buzdító volt s tanítványai szeretetét nyerte meg számára adminisztratív működésében ritka kötelességérzetével és rendszeretetével tanártársai osztatlan bizalmát, s az ifjabb nemzedék őszinte tiszteletét tudta magának biztosítani. De ez érdemeinél is maradandóbbakat szerzett a hazai orvosirodalom terén, melynek tevékenysége oroszlánrészét, ifjúsága és legszebb férfikora javaerejét szentelte. Mint író eddigi összes orvosirodalmunkban páratlanul áll termékenység tekintetében. E működésében sokoldalú volt és fejlődő orvosi irodalmunknak sok tekintetben irányt adott. Önálló tudományos észleletek és búvárlatok közlése által ifjú orvosi irodalmunkban az elsők közé tartozott, kik ez irányban serényebb tevékenységet fejtettek ki. Ez által irodalmunkban is érvényt szerezett ama felfogásnak, hogy a tudományos fejlődés és elöhaladásnak igazi magvait nem a nagyobb szemelvényes gyűjtő munkák, hanem a tudományos kérdéseket önálló vizsgálatok, észleletek és kísérletek alapján fejtegető értekezések képezik. Ezzel a kutatás, önálló vizsgálódás és észlelés iránti kedvet ébresztette tanítványai s hason gondolkodású barátaiban, kiknek a szövettan, élettan és kórtan terén, s főleg az agy működése körül tett nagybecsű vizsgálatai és közlései által vezére volt." Forrás:(Vasárnapi Ujság 1888. 35. évf. 30. sz. julius 22.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A gimnáziumi tanfolyamot az egri líceumban, az orvosit a budapesti egyetemen végezte. 1859-ben lett orvosdoktor. Mint fiatal orvos a nagy hírű Czermak Nepomuk János tanár mellett segédkezett. 1860 augusztusában a pesti élettani tanszékhez két évre tanársegédnek kineveztetett. 1863-ban a kórélettanból magántanári képesítést nyert és azon év november 1-jén a kolozsvári orvos-sebészi intézethez neveztetett ki rendes tanárnak, hol a sebészek számára az élettant, általános kórtant és törvényszéki orvostant adta elő és a klinikán boncolásokat végzett. 1867 szeptemberében a budapesti tudományegyetemen az elméleti orvostan, 1872 áprilisától a gyógyszertan rendes tanára, a gyógyszertani intézet igazgatója, a királyi természettudományi társulat első alelnöke lett. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Balogh Kálmán (orvos)
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 975x1219 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet