D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 189_288_pix_Oldal_20_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Floquet, a franczia uj miniszterelnök
B e s o r o l á s i   c í m : Floquet, a franczia uj miniszterelnök
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-11-09
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1888. 35. évf. 16. sz. április 15.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politikatörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Floquet, Charles (1828-1896)
V I A F I d : 51739253
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : miniszterelnök
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : államférfi
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : miniszter
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Franciaország
G e o N a m e s I d : 3017382
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Floquet, a franczia uj miniszterelnök
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "És a Floquet-kabinet beköszöntőjében megmagyarázta, mit ért az alkotmány-revizió alatt. Érti először is az egyház szekularizáczióját. Az előbbi köztársasági kormányok már kivették az egyház kezéből a népnevelést és a tanintézeteket s az állam kezébe tették, mivel a népnevelés az államnak s nem az egyháznak a természetes föladata s mivel a monarkhistáknak még mindig nagy hatalmával szemben, szükségét látták módját ejteni, hogy az iskolákban igazán köztársasági nemzedéket neveljenek. Az egyháznak megmaradtak még a papjai, a templomai. De azokat az I. Napóleon által kötött konkordátum értelmében az állam fizette egész a püspökökig. A radikálisok szerint azonban képtelen dolog az államvallás. Az államnak különböző felekezetekhez tartozó polgárai lehetnek, a kik között az államnak különbséget tennie nem szabad. Vagy minden felekezetet egyformán támogat, vagy egyet sem. Az államnak nincs vallása, s ha polgárainak tetszik egyik vagy másik felekezethez tartozniuk, ez az ő dolguk s ha e hozzátartozás költséggel jár: viseljék ők maguk, ép ugy, mint a hogy egyéb szövetkezetek költségeit is nem az állam, hanem"azok tagjai viselik." Forrás:(Vasárnapi Ujság 1888. 35. évf. 16. sz. április 15.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : De nem ért célt, sőt a konzervatív köztársaságiak azzal vádolták, hogy a kommunistákkal cimborál, mire mandátumának letevése után börtönbe vetették és június végéig fogságban tartották. 1872-ben a párizsi községi tanács tagjává, 1876-ban pedig Párizsban képviselővé választották. Floquet a szélső balpárthoz csatlakozott és mint kiváló szónok nemsokára nagy befolyásra tett szert. 1882 január havában a Seine département préfetjévé nevezték ki, mely állásáról azonban nemsokára lemondott. 1885-ben, 1886-ban és 1887-ben ismételten a képviselőház elnökévé választották. 1887-ben báró Mohrenheim orosz nagykövettel megismerkedvén, a kölcsönös tisztelgések alkalmával tanusított magatartásával mintegy elfelejtette az 1867-iki jelenetet és ezzel a kormányképes politikusok sorába lépett. 1888. április 3-án radikális miniszteriumot alakított. Az elnök beleegyeztével az alkotmány reviziójának kérdését is fölvette programjába, ámbár ezen ígéretnek beváltását időhöz nem kötötte. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia : Charles Floquet
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 863x1068 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet