D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 085_188_pix_Oldal_09_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Bűvész az iskolában
B e s o r o l á s i   c í m : Bűvész az iskolában
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Sonderland
U t ó n é v : Fritz
I n v e r t á l a n d ó   n é v : I
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1836-1896
V I A F I d : 295687001
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-11-03
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1888. 35. évf. 8. sz. február 19.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Cirkuszművészet
T é m a k ö r : Pedagógia, nevelés
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : belső épületrész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : gyermek
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : iskola
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : varázsló
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tanár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tanuló
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Bűvész az iskolában
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "No de a mester szive sincs épen spongyából s meg hogyha jégből volna is, kiengedne - így disznóölés ideje felé. Nem csoda hát, ha az engedély hamar ki van nyerve s a kóbor művész hajlongva lép be az oskolaterembe. Hogy megváltozik minden, a mint varázs-szereit sorban elhelyezi a leterített kis asztalkán: a varázskártyát, a kettős fenekű poharat, a csodapalaczkot, és a bűvös golyókat. A nagy fekete táblára rajzolt kajla X-ek és pohos H-k mintha kidüledt szemmel bámulnának a jelenetre, derűs kaczaj napsugara aranyozza be a zsebkéstől rongált, szúette padokat, s maga a rektram is illő méltóság alá rejtett kiváncsi érdeklődéssel nézi a gyorskezü ezermester szemfényvesztő mutatványait. Előretódul a virgoncz sereg, s ömlik a tenta, röpködnek a papirgalacsinok a féktelen kedv zajos felszeszszenésében. Csak a csöndesebb lányok adnak szelidebb keretet e mozgalmas élénkségnek, mely a padok között kifejlik." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1888. 35. évf. 8. sz. február 19.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Vasárnapi Ujság
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1610x1192 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet