D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 665_760_pix_Oldal_04_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Umberto olasz király a nápolyi kholerabetegeknél
B e s o r o l á s i   c í m : Umberto olasz király a nápolyi kholerabetegeknél
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2022-02-21
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004-04-08
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az EPA-ban való regisztrálás dátuma
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 31. évf. 42. sz. (1884. okt. 19.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Orvostudomány, állatorvostan
A l t é m a k ö r : Életmód, egészség, betegség
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : látogatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : beteg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kolera
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Umbertó (Olaszország: király), I. (1844-1900)
V I A F I d : 262250334
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Nápoly
G e o N a m e s I d : 3172394
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Umberto olasz király a nápolyi kholerabetegeknél
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Képünknek tárgyát a múlt napok történetéből mindenki ösmeri. Elég csak röviden fölemlítenünk, hogy az olasz király szeptember 8-dikán érkezett a kholera legnagyobb mérvű dühöngése alatt Nápolyba, az aostai herczeg és Depretis miniszter kíséretében s daczára annak, hogy a Capo di Montén nyári laka van, ő a királyi palotába szállt, hol pedig legutóbb már két kholera-eset fordult elő. Depretis és Mancini minisztereivel minden kórházat meglátogatott, s fölkereste a város elhagyatott részeit, hogy mindent lásson. Órákat töltött el a betegeknél s a kholera által sújtott lakosság segélyezésére háromszázezer frankot ajándékozott. Kijelentette, hogy nem hagyja el addig Nápolyt, mig a vész nem csökken, s e királyilag tett igéretét be is váltotta, daczára annak, hogy már kíséretében is többen megkapták a kholerát. "(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1884. október 19.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Umberto király és Margit királyné turista kiránduláson
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 886x1133 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna