D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 565_664_pix_Oldal_18_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Turolla Emma
B e s o r o l á s i   c í m : Turolla Emma
A L K O T Ó 
S z e r e p : grafikus
B e s o r o l á s i   n é v : Pollák
U t ó n é v : Zsigmond
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1837-1912
V I A F I d : 144155096
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2022-02-18
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004-04-08
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az EPA-ban való regisztrálás dátuma
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 31. évf. 39. sz. (1884. szept. 28.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Ének, zene
A l t é m a k ö r : Zenetörténet
T é m a k ö r : Ének, zene
A l t é m a k ö r : Klasszikus zene, opera
T é m a k ö r : Pedagógia, nevelés
A l t é m a k ö r : Szakképzés
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Turolla, Emma (1858-1943)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : operaénekes
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : énekoktatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Turolla Emma
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Turolla Emma született Tifliszben, hol atyjával és anyjával, kik szintén énekművészettel keresték kenyeröket, a névtelenség néhány keserű éveit élte át, már korán elsajátította az első művészeti oktatást, s városról-városra járva, de mindenütt öntudatosan gyarapodva ízlésében, tanulmányaiban, nem késett repertoüeját ujabb és ujabb szerepekkel gyarapítani. Énekelt Nápolyban, hol épen akkor hazánkfia, Hajós is vendégszereplésen volt, s megfordult Olaszország majd minden jelentékenyebb színpadán. Fordulópontja művészetének azonban azzal a vendégszerepléssel kezdődik, melyet 1883-ban egy olasz staggióneval Bécsben tett, hol csakhamar egészen váratlanul sikerült a nem sok figyelemben részesített másodénekesnőnek vele együtt szereplő versenytársát legyőzni, fölébe kerekedni s néhány nap alatt nem várt carriéret csinálni. Podmaniczky intendánsnak éles műértő szemei ekkor irányultak először rá és egymásra tetézett sikerei hamar arra bírták, hogy a nemzeti színháznál néhány föllépésre megnyerje. Ugyanazon év június havában megkezdte egy hóra terjedő vendégjátékait Verdi "Troubadour"-jának Leonóra szerepében, s a ki ismeretlenül, kétes jövő reményében jött, babérral elhalmozva távozott innen, hogy megalapított művészi hírnevét a világ legelső színpadain pecsételje meg. "
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1884. szeptember 28.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Patti Adelina
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 952x1093 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna