D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 469_564_pix_Oldal_20_Kep_0004.jpg
C Í M 
F ő c í m : Gwola, az abessziniai fejedelem által Viktória királynénak ajándékozott elefánt
B e s o r o l á s i   c í m : Gwola, az abessziniai fejedelem által Viktória királynénak ajándékozott elefánt
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Az elefánt hajóra szállítása
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2022-02-16
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004-04-08
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az EPA-ban való regisztrálás dátuma
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : esemény
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 31. évf. 35. sz. (1884. aug. 31.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Állattartás
T é m a k ö r : Közlekedés, szállítás
A l t é m a k ö r : Hajózás
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : állatkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : elefánt
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kormány
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : látogatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : élőállat-szállítás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ajándék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : London
G e o N a m e s I d : 2643743
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1884
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Gwola, az abessziniai fejedelem által Viktória királynénak ajándékozott elefánt
Az elefánt hajóra szállítása
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Augusztus közepén végre e küldöttség is megérkezett Londonba, a hires Peninsuler gőzhajó-társaság "Malva" nevű gőzösén s Viktória királynőnek átnyújtotta a Negus levelét néhány ajándékkal, melyek közt legérdekesebb egy fiatal elefánt s egy nagy majom. A küldöttség vezetője Worke Mercsi lidzsi (ez utóbbi szó az arisztokráczia jelzője) s kíséretében van öcsicse, Worké Masasa János lidzsi is, kiknek arczképét ez alkalommal bemutatjuk. A küldöttség által hozott elefánt már is különös kedvencze a londoni népnek s így méltó, hogy őt is megörökítsük. Jelenleg még kis állat, alig öt láb magas, de csak három éves és előre láthatólag igen nagy állat lesz belőle. Neve "Gwola", igen szelíd, jó természetű s rendkívül érdekes; kiváló nevezetességét képezik rendkívüli nagy fülei, melyek egészen kétségtelenné teszik afrikai eredetét. "
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1884. augusztus 31.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A Londonban érkezett abessziniai küldöttség : Az elefánt őre
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 683x919 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna