D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 469_564_pix_Oldal_20_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Londonban érkezett abessziniai küldöttség
B e s o r o l á s i   c í m : Londonban érkezett abessziniai küldöttség
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Worke Masasa János lidzsi, a követ öcscse
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2022-02-16
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004-04-08
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az EPA-ban való regisztrálás dátuma
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : arckép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 31. évf. 35. sz. (1884. aug. 31.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Más országok politikai élete
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : arckép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : kormány
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : látogatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : London
G e o N a m e s I d : 2643743
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1884
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A Londonban érkezett abessziniai küldöttség
Worke Masasa János lidzsi, a követ öcscse
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Augusztus közepén végre e küldöttség is megérkezett Londonba, a hires Peninsuler gőzhajó-társaság "Malva" nevű gőzösén s Viktória királynőnek átnyújtotta a Negus levelét néhány ajándékkal, melyek közt legérdekesebb egy fiatal elefánt s egy nagy majom. A küldöttség vezetője Worke Mercsi lidzsi (ez utóbbi szó az arisztokráczia jelzője) s kíséretében van öcsicse, Worké Masasa János lidzsi is, kiknek arczképét ez alkalommal bemutatjuk. A küldöttség által hozott elefánt már is különös kedvencze a londoni népnek s így méltó, hogy őt is megörökítsük. Jelenleg még kis állat, alig öt láb magas, de csak három éves és előre láthatólag igen nagy állat lesz belőle. Neve "Gwola", igen szelíd, jó természetű s rendkívül érdekes; kiváló nevezetességét képezik rendkívüli nagy fülei, melyek egészen kétségtelenné teszik afrikai eredetét. "
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1884. augusztus 31.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A Londonban érkezett abessziniai küldöttség: Worke Morcsi lidzsi, abesszíniai követ
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 486x511 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna