D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 469_564_pix_Oldal_18_Kep_0004.jpg
C Í M 
F ő c í m : Jelenetek a Greely-expediczióból
B e s o r o l á s i   c í m : Jelenetek a Greely-expediczióból
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A mentő-csapat megérkezése Greely hadnagy sátrához
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2022-02-16
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004-04-08
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az EPA-ban való regisztrálás dátuma
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 31. évf. 34. sz. (1884. aug. 24.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : illusztráció
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : felfedező utazás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kutatócsoport
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : megfigyelőállomás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : sátor
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Kanada
G e o N a m e s I d : 6251999
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1882
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Jelenetek a Greely-expediczióból
A mentő-csapat megérkezése Greely hadnagy sátrához
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Keresztülhatolva a Smith-szoroson, annak északnyugoti partján, a Sabine-foknál, Payerkikötőben június 22-én megállapodtak, mert e hely a Greelynek adott utasításokban mint egyik nyugvó-pont volt kijelölve. Egy kis csapat vonult ki kutatásra s egy óra múlva Taunt hadnagy a "Thetis"-ről örömmel jelentette, hogy a közelben tanyát látott. A gőzhajó teljes erővel fütyölt, hogy jelt adjon és sietett a kijelölt hely felé. Nemsokára a "Bear" hajóról egy embert láttak a dombtetőn, ki intett nekik s elébök jött. Támolygó lépte s nyomorult kinézése megdöbbentette a mentőket s csakugyan egyik első szava az volt, hogy már csak hatan vannak életben. Rögtön kikötöttek s élelmiszereket vive magukkal, siettek a tanya felé. Erős szél fujt s a sátrat is fölborította, csak egy szöglete maradt még épen, de a szegény emberek már nem tudták azt se megerősíteni. A mentők kivágták a ponyvát, hogy bejussanak. Minő látvány tárult elébök. Hat ember haldoklott ott s egy pár még belépésük után is mozdulatlan maradt, annyira elgyengült."
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1884. augusztus 24.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Jelenetek a Greely-expediczióból : A mentő expediczió megérkezése St.-Johnsba (Newfoundland) a Greely-expediczió életben maradt tagjaival, julius 17-én
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 819x822 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna